วธ.เผยนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ-ถนนสายวัฒนธรรม “บ้านผาบ่อง” หนุนสร้างรายได้ ส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

0
1100

วันนี้ (17 มกราคม 2561) ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี(ครม.) ลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามงานนโยบายของรัฐบาลและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายกรัฐมนตรีและครม.ได้ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและข้าราชการสังกัดวธ.ในส่วนภูมิภาคให้การต้อนรับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า นับเป็นโอกาสอันดี  ที่นายกรัฐมนตรีพร้อมครม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม และถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง อ.เมือง    จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งวธ.ได้ขับเคลื่อนทั้งสองโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีการจัดตั้งชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต โดยใช้ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 701 แห่ง ซึ่งหนึ่งในชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ คือ ชุมชนบ้านผาบ่องที่ก่อตั้งขึ้นมานานกว่า 130 ปี มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่ และปกาเกอะญอ ที่ผูกพันกับพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ ชุมชนแห่งนี้ผ่านประเมิน เป็นชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ เนื่องจากชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มีความสามัคคีและเสียสละ รวมถึงดำเนินชีวิตโดยนำหลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน พัฒนาชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ทำให้ชาวบ้านในชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่องอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความปลอดภัย ไม่มีการทะเลาะวิวาท ไม่ลักขโมย ไม่เล่นการพนัน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด และอบายมุข

นายวีระ กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ซึ่งมุ่งสร้างการมีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้แก่ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าของทุนทางวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล ปัจจุบันมีถนนสายวัฒนธรรม 90 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงถนนสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านผาบ่องที่มีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง