วธ.เปิดเทศกาลถือศีลกินเจถวายพระราชกุศล ร.๙ ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เหล่าศิลปินร่วมเปิดหอนิทรรศน์จัดแสดง “รอยพระบาทยาตราปัตตานี”

0
2060

ชาวปัตตานีรวมใจเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี)       นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัดวธ.) เป็นประธานเปิด “งานรวมใจกันถือศีลกินเจ และร่วมบำเพ็ญธรรมเป็นพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดยมีนายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพิทักษ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี ประธานกรรมการมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)  วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการจัดงาน คณะจิตอาสา และชาวปัตตานีเข้าร่วมงาน

นายกฤษศญพงษ์  กล่าวว่า การรวมใจกันถือศีลกินเจ และการร่วมบำเพ็ญธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่จัดขึ้นในวันนี้ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี จัดงานขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ ทรงเป็นผู้มีพระคุณอเนกอนันต์ต่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่เมตตาและคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยมิได้คำนึงถึงความเหนื่อยยาก และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ด้วยประเพณีถือศีลกินเจของชาวไทยเชื้อสายจีน เป็นประเพณีที่สืบทอด ถือปฏิบัติกันมานานตั้งแต่บรรพบุรุษ เป็นการชำระจิตใจให้มีความเยือกเย็นผ่องใส ละเว้นการฆ่าสัตว์ การไม่กินเนื้อสัตว์ และดำรงตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม มีความบริสุทธิ์สะอาด งดงามทั้งกาย วาจา ใจ เป็นการถือศีล บำเพ็ญธรรมไปด้วยพร้อมกัน ในวันนี้จึงเป็นวันที่ประชาชนชาวจังหวัดปัตตานี ทั้งชาวไทยพุทธมหายาน ชาวไทยพุทธเถรวาท และชาวไทยมุสลิม ได้รวมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความดีงาม และร่วมบำเพ็ญประโยชน์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

“ขอขอบคุณทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ปัตตานี คณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ พนักงานเอกชน จิตอาสา สมาคม มูลนิธิ ชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดปัตตานี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องชาวปัตตานีทุกคนที่ได้แสดงออกถึงความตั้งใจในการสร้างบรรยากาศการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดงานฯ ครั้งนี้” ปลัดวธ. กล่าว

ก่อนเปิดงานพิธีถือศีลกินเจปัตตานี และพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ นายจารุวัฒน์  เกลี้ยงเกลา รองผวจ.ปัตตานี กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานว่า ประเพณีถือศีลกินเจ จังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ที่ได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน การกิจเจเป็นการบำเพ็ญศีล สมาทาน ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ทำบุญทำทาน งดการเที่ยวเตร่ ไม่ดื่มของมึนเมา  บริโภคแต่อาหารผักและผลไม้เพื่อละเว้นการทำบาป ดังนั้นการกินเจ นอกจากจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตใจแล้ว ยังครอบคลุมไปถึงการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีอีกด้วย และการกินเจทุกวันนี้ก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนไทยเชื้อสายจีนหรือผู้สูงอายุเท่านั้น แม้แต่คนไทยและโดยเฉพาะวัยหนุ่มสาว หรือวัยทำงาน ก็หันมากินเจกันมากขึ้นทุกๆ ปี

รองผวจ.ปัตตานี กล่าวอีกว่า การพัฒนาจังหวัดปัตตานีภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ข้อหนึ่งที่สำคัญ คือการทำให้ประชาชนในจังหวัดปัตตานีมีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย สุขภาพดี อยู่ในสังคมที่มีความสงบสุข มีความพร้อมด้านการบริการขึ้นพื้นฐาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สามารถแสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของตนเองได้อย่างเสรี มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน เป็นพื้นฐานที่ประชาชนในจังหวัดและประชาชนภายนอกสามารถท่องเที่ยวในจังหวัดได้อย่างปลอดภัยและวางใจ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศในพิธีเปิดงานฯ การนำสวดมนต์ บำเพ็ญธรรม(ไทยบาลี) การสวดมนต์ภาษาจีน และพิธีเชิญเทพกิ๋วฮ่องไต๋เต่ประทับเกี้ยว พิธีหามเกี้ยว พิธีไหว้เทวดาฟ้าดิน ไหว้พระในศาลเจ้า และพิธีเชิญธง เชิญตะเกียงขึ้นสู่ยอดเสา และไหว้เทพกิ๋วฮ่องไต่เต่ เป็นไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางเสียงกลองเชิดสิงโต ดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณ  จากนั้น ปลัดวธ. ได้นำคณะผู้ร่วมงานถวายราชสักการะ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที ศิลปินวงดนตรีแจสจิตอาสา บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี บทเพลงพระราชนิพนธ์ และร่วมขับร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

ลำดับต่อมา ปลัดวธ. พร้อมด้วยคณะผู้จัดงานและศิลปินผู้มีชื่อเสียง ได้ร่วมตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการพระราชกรณีกิจ เปิดการแสดงหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี ณ พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว โดยมีการจัดแสดงบอร์ด “รอยพระบาทยาตราปัตตานี” ที่แสดงถึงพระราชกรณีกิจที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรยังพื้นที่ต่างๆ ในทุกอำเภอของจังหวัดปัตตานี การเขียนภาพเหมือน การประกวดภาพเขียน และวีดีทัศน์พระราชประวัติ เทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๙

“สำลี” นายพิษณุ ขำบุญเกิด จิตอาสาต้นแบบปัตตานี จิตอาสางานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙