วธ.เปิดอบรมเด็กเยาวชน – ข้าราชการ 20 จังหวัดภาคอีสาน ฝึกผลิตสื่อสร้างสรรค์ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค

0
167

– เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ป้องกันปัญหาสังคม พัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 รู้เท่าทันโลกออนไลน์

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีเด็กและเยาวชน ข้าราชการสังกัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จาก 20 จังหวัด จำนวน 90 คนเข้าร่วมอบรม ฯ ระหว่างวันที่ 20 -23 มิถุนายน 2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมฯ และมีวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น โดยจะมีการลงพื้นศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น

ปลัด วธ. เปิดเผยว่า การอบรมครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงามให้แพร่หลายในสังคม โดยไม่ได้ละเลยการเฝ้าระวังพฤติกรรมหรือความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ร่วมกันตรวจสอบและเฝ้าระวังสื่อไม่เหมาะสมทั้งสื่อกระแสหลัก และสื่อออนไลน์ ถือเป็นยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมคนในชาติ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ การหล่อหลอมเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ปลูกฝังค่านิคม คุณธรรม จริยธรรมอันดี เป็นพลเมืองที่ดีตามแนวทางในการพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 วธ.จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา คณะวิทยากรจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สังคมสูงสุด

ทั้งนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ เสริมสร้างครอบครัวคุณธรรม ระดับภาค (Seed Thailand) วธ.ดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค โดยได้ดำเนินการมาแล้ว 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่  1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น ณ จังหวัดขอนแก่น และในวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม  2566  จะดำเนินการอบรมรุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีต่อไป  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนทุกคนที่เข้ารับการอบรมจะเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และช่วยกันผลักดันสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อสร้างนิเวศสื่อที่ดี และร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างของเยาวชนที่มีทั้งคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมอันดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคม  เป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ และร่วมกันเฝ้าระวังกระแสวัฒนธรรมที่เบี่ยงเบนในปัจจุบัน

*****************************************************************