วธ.เปิดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตให้ข้าราชการทั่วประเทศ

0
401

หวังสร้างแกนนำที่ดี วางแผน ขยายผล สร้างเครือข่ายป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริต ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัด วธ. ผู้บริหาร วิทยากร ผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานในสังกัดและผู้เข้าอบรมผ่านระบบ video conference จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ คือ นายภูมิวัฒน์ รัตนผล ผู้เชี่ยวชาญด้านการไต่สวนและกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. และ ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น

ปลัด วธ. กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ด้านการเฝ้าระวังและป้องกัน         การทุจริตให้กับเครือข่าย โดยมุ่งหวังให้เครือข่ายของ วธ. เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและปราบปราม    การทุจริต ร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อย่างมากมาย  มาถ่ายทอดความรู้ ซึ่งจะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการอบรมได้เป็นอย่างดี

“การทุจริตเป็นสิ่งเลวร้ายต่อสังคม ครอบครัว ชุมชน วธ.ให้ความสำคัญและดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ เราจึงมุ่งหวังให้ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของ วธ. ขอให้ข้าราชการ และเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริตของ วธ. ทุกคน ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ดี เป็นแกนนำปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี นำความรู้ที่ได้รับไปวางแผนเพื่อขยายผล สร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ชุมชนที่รับผิดชอบ ทำให้องค์กรของเราปลอดการทุจริต ร่วมพลังกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตต่อไป” ปลัด วธ. กล่าว