วธ.เปิดอบรมผู้ขอรับทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ปี 61 เน้นผลิตสื่อดี ปลอดภัย ให้ทุกคนได้รับรู้สิ่งที่มีคุณค่า ดีงาม ความรัก สามัคคีเผยแพร่ไปทั่วโลก

0
552

นายกฤษศญพงษ์  ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับโครงการขอรับทุนสนับสนุนเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Grant ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่โครงการขอรับทุนสนับสนุนประจำปี 2561 ว่า การขับเคลื่อนเรื่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นั้นได้ดำเนินการมานาน แต่มาประสบความสำเร็จเป็น พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.2558 ในสมัยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ถือว่าเป็นรูปธรรมมากที่สุด ซึ่งปีนี้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  ได้มีการเปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เกิดกลไก กระบวนการคัดกรองเฝ้าระวัง รู้เท่าทันสื่อ  มีโครงการที่ผ่านการพิจารณา รวมทั้งสิ้น 40 โครงการ

“ขอแสดงความยินดีกับทุกโครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดและเข้มข้นจากคณะทำงานกลั่นกรองฯ คณะที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อนุมัติให้ทุนสนับสนุนโครงการฯ การอบรมครั้งนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน และเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้รับทุนสนับสนุนในการใช้จ่ายเงิน การจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของผู้รับทุน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน แล้วนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ในการผลิตสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ ให้ทุกคนได้รับรู้ถึงสิ่งที่มีคุณค่า สิ่งดีงามในสังคม ความรัก ความสามัคคีกันเผยแพร่ไปทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องอีกในเร็วๆนี้” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ด้านนายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า โครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนแบบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ทั้ง 40 โครงการ สอดคล้องกับ 3 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ได้แก่ ประเด็นการสนับสนุนการผลิตสื่อเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประเด็นการส่งเสริมสื่อเพื่อเสริมพลังกลุ่มคนพิการและผู้สูงวัยได้เข้าถึงและเท่าทันข้อมูลข่าวสารในสังคม ประเด็นการพัฒนาสื่อและกลไกเชิงพหุวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนศักยภาพมนุษย์และประเทศชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อและนิเวศสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์  ประเด็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดกลไกและกระบวนการคัดกรอง เฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อประเด็นการสนับสนุนเกี่ยวกับการบูรณาการกลไกเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อระดับประเทศ