วธ. เปิดรับการเสนอชื่อข้าราชการเข้ารับคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง 10 ตำแหน่ง ถึง 30 เม.ย. ประกาศผู้ผ่านคุณสมบัติ 15 พ.ค.นี้

0
320

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า  ขณะนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  ประกาศคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงและประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 10 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แก่ 1.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  2.วัฒนธรรมจังหวัดยะลา  3.วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส  4.วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี  5.วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง   และกรมศิลปากร ได้แก่ 1.ผู้อำนวยการกองโบราณคดี  2.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา  3.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น 4.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 5.ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา

ปลัดวธ. กล่าวต่อว่า ทางหน่วยงานนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนมาตั้งแต่วันที่ 22-30 เมษายน 2564 ซึ่งจะมีการแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  จากนั้นให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจากคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 โดยเกณฑ์การประเมินบุคคลทั้งเรื่องความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ ประวัติการรับราชการและคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกันโดยผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จะต้องได้คะแนนรวมจากการคัดเลือกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จะถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ส่วนตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติ ผลงาน ประวัติรับราชการกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจะมีการเสนอเอกสารประกอบการเสนอชื่อ ข้อเสนอวิสัยทัศน์และข้อมูลแนวทางการดำเนินงาน 1 เรื่อง คือ ท่านมีแนวคิดในการพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างไร โดยจะมีวิธีการสอบทั้งสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์

*****************************************************************