วธ.เปิดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

0
595

เมื่อเร็วๆ นี้  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะความรู้ ความเข้าใจระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการและอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยมี นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม  นายวินัย วรวัตร์ ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วม ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

    

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีพันธกิจหลักในการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำนุบำรุง และสร้างนวัตกรรม ทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอด  และพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพที่พระราชทานเกียรติยศให้แก่ผู้วายชนม์ ซึ่งประกอบคุณงามความดีต่อประเทศชาติ และมีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวัง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ไปให้รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงวัฒนธรรม

“การฝึกอบรม มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการ และอำนวยการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ไปใช้ในการบริหารจัดการงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และรองรับภารกิจงานประสานขอพระราชทานเพลิง ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานดำเนินการ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  มุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาทักษะ และฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญ  สามารถใช้งานระบบสารสนเทศในการทำงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานพิธีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ”  ปลัดวธ. กล่าว