วธ.เปิดตัวเพลง “พลังอาเซียน-อาเซียนยั่งยืน” รองรับไทยเป็นประธานอาเซียน เนื้อหาสะท้อนความเป็นหนึ่งเดียว ก้าวสู่อนาคตร่วมกัน พร้อมเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลด

0
617

วันนี้ (7 มิ.ย.2562) ที่โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานแถลงข่าวเปิดตัวพร้อมชมนิทรรศการ การขับร้องและวีดิทัศน์ประกอบเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียน และผู้แทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 

 

นายวิษณุ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนและประเทศคู่เจรจาในการเป็นประธานอาเซียน ประจำปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN:Oneness to the World

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า การจัดทำ “เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” เป็นภารกิจที่รัฐบาลมอบหมายให้ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะทำงานด้านการจัดการแสดงทางวัฒนธรรมและการจัดเตรียมของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำประเทศและคู่สมรส และผู้เข้าร่วมการประชุมระดับต่างๆ ในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคณะทำงานดำเนินการ เพื่อใช้ประกอบการจัดการแสดงและการประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 มีจำนวน 2 เพลง ได้แก่ 1.เพลงพลังอาเซียน (Advancing Together as One) เนื้อหาบอกถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวของ 10 ประเทศอาเซียน เหมือนกับนิ้วทั้งสิบที่ประสานรวมกัน ร่วมกันสร้างสรรค์และเคียงข้างกันไปสู่อนาคต แต่งคำร้องภาษาไทยโดย นายชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร นักประพันธ์เพลง และคำร้องภาษาอังกฤษโดย นายจักรกฤษณ์ สีวลี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ทำนองโดย นายวิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ เรียบเรียงเสียงประสานโดย นายทรงวุฒิ จรูญเรืองฤทธิ์ และขับร้องภาษาไทยโดย นายถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ และนางสาวณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขับร้องภาษาอังกฤษโดย นายภาสกรณ์ รุ่งเรืองเดชาภัทร์ และนางสาวภัทรานิษฐ์  เพฑูริยาเวทย์ นักร้องวงเฉลิมราชย์

2.เพลงอาเซียนยั่งยืน (ASEAN Will Go Far) เนื้อหาเกี่ยวกับความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ชาติ และมิตรภาพระหว่างกันที่ยั่งยืนนี้ จะสร้างอนาคตอันสดใสก้าวไกลให้แก่ประชาคมอาเซียน คำร้องภาษาไทยโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ คำร้องภาษาอังกฤษโดย นายประภาส ชลศรานนท์ ศิลปินแห่งชาติ และนายกิตตินันท์ ชินสำราญ นักร้องอาชีพและอาจารย์สอนขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย นายจักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน นักดนตรีอาชีพและผู้กำกับเพลง และขับร้องภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด “เพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย” ได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม www.m-culture.go.th