วธ.เปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ยกระดับชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ยกเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชน

0
227

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ โดยมีนายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ 16 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดเชียงราย นายอำเภอเชียงของ เครือข่ายสภาวัฒนธรรม ผู้นำชุมชน และประชาชน เข้าร่วม ณ ชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

นางยุพา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีแนวคิดการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ในปี พ.ศ. 2565 – 2570 ให้เป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยมีจุดเน้น “เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม” และมียุทธศาสตร์สำคัญด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก วธ.โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จึงบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ สภาวัฒนธรรมอำเภอเชียงของ ชุมชนบ้านสบสม และบ้านหาดไคร้ รวมทั้งภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมเปิดตัวการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชุมชนเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ ในวันที่ 30 กันยายน 2565 เพื่อผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในย่านชุมชนเมืองเก่าสบสม-หาดไคร้ ที่มีความเข้มแข็งในด้านวิถีวัฒนธรรมพื้นถิ่น สามารถพัฒนาต่อยอดนำทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่สู่การกำหนดเป็นแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน ยกระดับให้เป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาสัมผัสกลิ่นอายแห่งอารยธรรมเวียงเก่าเมืองเชียงของ เกิดการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับคนในชุมชนต่อไปได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในวันดังกล่าว มีการแสดงบรรเลงเพลงเสียงประสาน โดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อาทิ การขับซอพื้นบ้านเมืองของ โดยโรงเรียนอนุบาลเชียงของ และรำวงย้อนยุค โดย วงศิลาเพชร จากชุมชนบ้านสบสม รวมถึงมีนิทรรศการภาพเก่าเชียงของในอดีต การสาธิตภูมิปัญญา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน สินค้าทางวัฒนธรรม อาหารพื้นถิ่น ในตลอดเส้นทางย่านเมืองเก่าสบสม – หาดไคร้ และถนนสายวัฒนธรรม “กาดกองเก่า”

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา วธ. ครบรอบ 20 ปี 3 ตุลาคม 2565 ภายใต้โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ก้าวที่มั่นคงและยั่งยืน “2 ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม” เพื่อให้ข้าราชการผู้ทำคุณประโยชน์สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นต้นแบบของการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

*****************************************************************