วธ. เปิดตลาดนัดศิลปะ ขาย-โชว์ผลงานศิลปะดีไซน์เก๋ บนพื้นที่สร้างสรรค์ ณ สยาม ส่งเสริมเยาวชนใช้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างอาชีพ สร้างรายได้

0
1443

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 ที่บริเวณเวทีศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานพิธีเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ณ สยาม” (The 3rd Bangkok Art Festival @ Siam) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) นายวรพงศ์ สุขธีรอนันตชัย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)  ต้องการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยใช้ศิลปวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่¬ศิลปะร่วมสมัย จึงจัดทำโครงการ เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ณ สยาม เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และขับเคลื่อนงานนโยบายนของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาประเทศใน 3 มิติ คือสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติทางวัฒนธรรม การสร้างรายได้และความมั่นคงจากทุนทรัพย์และทรัพยากรทางวัฒนธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ด้วยมิติทางด้านวัฒนธรรม

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวอีกว่า การจัดเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ปี 2561นี้ เป็นปีที่ 3 ที่สานต่อโครงการ โดยยังให้ความสำคัญ เรื่องการเปิดพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะที่เข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่มเป้าหมาย สนับสนุนให้ศิลปิน มีพื้นที่จัดแสดงผลงานและจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัย ที่สำคัญจะเป็นพื้นที่ให้ศิลปินร่วมสมัยและเยาวชนรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลป์ร่วมสมัยและฝึกฝน  เพื่อนำองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไปสร้างงานศิลป์ สร้างรายได้และอาชีพ จึงหวังว่าเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ จะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายในการสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินและเยาวชน สร้างผลงานศิลปะร่วมสมัยเพื่อนำไปจัดแสดงและจำหน่ายระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับ งานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน 2561 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 และชั้น 2 สยามสแควร์วัน ในแต่ละเดือนมี ธีมการจัดกิจกรรม ได้แก่ เดือนมกราคม “ของขวัญและการเฉลิมฉลอง” เดือนกุมภาพันธ์ “ความรักและการแบ่งปัน” เดือนมีนาคม “5 F : Food Film Fashion Fighting Festival”  เดือนเมษายน “ชุ่มฉ่ำผ้าขาวม้าครองเมือง” เดือนพฤษภาคม “การ์ตูนและงานอดิเรก” และเดือนมิถุนายน “ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม”

นอกจากนี้ กิจกรรมภายในงานจะแบ่งออกเป็น 3 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 ตลาดนัดศิลปะร่วมสมัย จัดแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะมากมาย ตัวอย่างผลงานศิลปะ อาทิ วาดภาพเหมือน การ์ตูนล้อเลียน ผลงานศิลปะ และสินค้าทำมือ D.I.Y. ดีไซน์เก๋ๆ  ฝีมือเยาวชน มีทั้งของใช้ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ ส่วนโซนที่ 2 คัดสรรอาหารรสเด็ด รสชาติถูกปากและของกินสุดแนว สารพัดเมนูมาเอาใจวัยรุ่นชาวสยาม และโซนที่ 3 เวทีโชว์การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดง/ดนตรี ไทยร่วมสมัยและจากเพื่อนบ้านอาเซียน อาทิ การแสดงร้องแร๊พผสมวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีสด การแสดงไทยร่วมสมัยและการแสดงดนตรีอาเซียน เป็นต้น