วธ.เปิดงานใหญ่ “ประชารัฐร่วมใจ” ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมด้วยคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

0
1579

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดให้มีพิธีเปิดการประชุมวิชาการงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ กระทรวง จังหวัดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค องค์กรอิสระ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน จำนวน 400 คน เข้าร่วมประชุม

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565 ) เพื่อให้ประเทศชาติมีความสงบสุข สมานฉันท์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เป็นแบบอย่างในการส่งเสริมคุณธรรมของประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก โดยมีแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ และจากมติในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2560 ให้จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2565 ) ใน 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นของภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1.เพื่อสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564)

2.เพื่อเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาข้อสรุปในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติในปี 2561 ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมและสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ตัวแทนหน่วยงานคุณธรรมต้นแบบในแต่ละภาคส่วนได้นำเสนอผลงานเชิงรูปธรรม และความสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในภาคส่วนต่าง ๆ และ 4. เพื่อแสวงหาแนวร่วมตามหลักการประชารัฐ จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ทั้งนี้หวังว่าการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน กับทั้งเป็นการสื่อสารให้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ร่วมคิด ร่วมทำในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่

ด้านนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. การปาฐกถาการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.การนำเสนอผลการดำเนินงานของหน่วยงานองค์กร และชุมชนคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมจำนวน 4 หน่วยงาน 3.การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ตามบริบทของแต่ละหน่วยงาน 4.การแสดงนิทรรศการสาระสำคัญของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ  และ 5.การแสดงผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร และชุมชนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดภาคกลาง จำนวน 26 แห่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ที่ได้มารวมพลังร่วมกันผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม โดยทุกภาคส่วนจะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขยายความคิด และกระบวนการส่งเสริมคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมในทุกพื้นที่ เป็นสังคมที่อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน