วธ.เปิดงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูป – พิธีมหามงคล 5 ศาสนา – จัดรถฟรีไหว้พระเยี่ยมยลชมวัง

0
1344

 

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 07.00 น. ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 237 รูป งานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) และกรุงเทพมหานคร(กทม.) ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษา รมว.วธ. นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วย รมว.วธ. นายปรารพ เหล่าวานิช เลขานุการ รมว.วธ. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัด วธ. หน่วยงานในสังกัด วธ. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หน่วยงานในสังกัด กทม. ตลอดจนประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก มีสมเด็จพระพุทธฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญฺโญ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

นายวีระ กล่าวว่า การจัดงานนอกจากใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากพิธีบำเพ็ญกุศลและตักบาตรพระสงฆ์ 237 รูปในช่วงเช้าวันนี้แล้ว ในเวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จากนั้นในเวลา 10.00 น. พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร สำหรับภาคค่ำในช่วงเย็นจะเริ่มพิธีจัดริ้วขบวน 11 ริ้วขบวน โดยขบวนแรกเป็นขบวนเชิญตราพระบรมราชจักรีวงศ์ ขบวนถัดไปจะเป็นขบวนรัชกาลที่ 1 สร้างบ้านแปงเมือง มีการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทุกขบวนเมื่อผ่านไปทางสนามหลวงแล้ว จะไปรวมกันที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และจะมีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 21.00 น.

“ประชาชนทุกคนสามารถมาร่วมในงานนี้ได้ จะแต่งกายชุดไทยสมัยใดก็ได้ สามารถเข้ามาเดินในริ้วขบวนที่ 11 ซึ่งเป็นขบวนปวงประชาเปี่ยมสุข ถ้าไม่สามารถมาร่วมงานได้ก็ขอให้รับชมการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ซึ่งจะมีเวลาถ่ายทอด 1 ชั่วโมง” รมว.วธ. กล่าว

จากนั้นในเวลา 09.30 น. รมว.วธ. เป็นประธานในพิธีเปิดและปล่อยขบวนกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมวัง พิพิธภัณฑ์ ศาสนสถาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวรายงานว่า ศน.ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดกิจกรรมนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 เม.ย.2561 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคคณะสงฆ์ กองทัพบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ขสมก.จัดรถโดยสารปรับอากาศและรถธรรมดาให้บริการับ-ส่งประชาชน 18 จุดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ฟรี อาทิ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร – สวนสันติชัยปราการ – วัดชนะสงคราม – วังบางขุนพรหม – พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้า – วัดสระเกศ – ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ – มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ – ศาลหลักเมือง เป็นต้น โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมการศาสนา โทร. 02 2093728 หรือสายด่วนกระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765

ต่อมาในเวลา 10.00 น. นายวีระ เป็นประธานในพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ โรงละครแห่งชาติ มีผู้แทน 5 ศาสนา จำนวน 500 คน เข้าร่วมในพิธี อาทิ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย สำนักจุฬาราชมนตรี สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย สภาคริสตจักรในประเทศไทย สำนักพราหมณ์ราชครู ในสำนักพระราชวัง สมาคมฮินดูสมาช สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา เป็นต้น สำหรับศาสนาพุทธ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมส. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส พร้อมด้วยพระสงฆ์รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล จากนั้นศาสนาอิสลาม นายประสาร ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นำประกอบพิธีดุอาอ์ขอพร บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย นำประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร Mr. OmHari Sharma สมาคมฮินดูสมาช นำสวดมนต์ถวายพระพร และนายปานชัย  สิงห์สัจเทพ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา นำสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดา

 

นายมานัส กล่าวว่า พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เป็นการร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ในฐานะที่ทุกพระองค์เป็นอัครศาสนูปถัมภก และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของศาสนิกชนทุกศาสนา ด้วยการปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นมงคลตามหลักศาสนา เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ครบ 236 ปี