วธ.เปิดคอร์สติวเข้มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน เป็นนักเขียนบทละครโทรทัศน์ละครเรื่องสั้นชุด (ซีรีส์)

0
28

ปั้นนักเขียนบทละครโทรทัศน์มืออาชีพป้อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริม เผยแพร่และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรในการผลิตของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้เป็น  มืออาชีพนั้น วธ.จัดโครงการเพื่อพัฒนาบทภาพยนตร์และบทละครโทรทัศน์เป็นประจำทุกปี โดยปีนี้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมด้านเนื้อหาและพัฒนาบุคลากรนักเขียนบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละครเรื่องสั้นชุด หรือ ซีรีส์ ในหัวข้อ “ครบประเด็น เล่าให้เป็น เห็นมุมมอง”ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2564

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นอบรมเชิงทฤษฎี 5 วันและอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบค่ายเยาวชน 2 วัน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์กระทรวงวัฒนธรรม หรือจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย รวมทั้งมีการจัดประกวดบทละครโทรทัศน์ในรูปแบบของละคร ซึ่งมีทั้งหมด 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล โล่รางวัลและวุฒิบัตร  ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชน    ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เฟสบุ๊ค กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่าโครงการอบรมนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา เยาวชนและประชาชนในการเขียนบทละครโทรทัศน์ประเภทเรื่องสั้นชุด หรือ ซีรีส์ เพื่อก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องเล่าเชิงสร้างสรรค์ให้เป็นสื่อสำคัญในการบ่มเพาะความคิดและพฤติกรรมของเยาวชนให้มีลักษณะสร้างสรรค์รู้เท่าทันต่อการเลือกรับปรับใช้ในการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงผลักดันให้เยาวชนได้รับความรู้ในเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะในเชิงความคิดสร้างสรรค์ที่เพิ่มขึ้น