วธ.เปิดกิจกรรม “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562

0
514

วันนี้ (1 เมษายน 2562) นายกฤษศญพงษ์  ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม คณะครู นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องโถง ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

ปลัดวธ. กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช  2528  ประกาศให้วันที่  2  เมษายนของทุกปี  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอันเป็นอเนกประการ วธ. เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการรักษา สืบทอด มรดกวัฒนธรรมของชาติและปกป้องเชิดชูสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ จึงจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากยิ่งขึ้น และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา ในการนี้ ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัด วธ. คณาจารย์ นักเรียน ที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

บรรยากาศภายในงานนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และเข้าเรียนรู้กิจกรรมประจำฐาน ได้แก่ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านศิลปหัตถกรรมไทย ให้เด็กฝึกทำของที่ระลึกต่างๆ ด้านหัตถกรรมไทย ฐานทดสอบความสามารถด้านนาฏศิลป์ ให้เด็กฝึกท่ารำ ภาษาท่าทางทางนาฏศิลป์ที่ใช้แทนอารมณ์และความรู้สึกของตัวละครต่างๆ ฐานทดสอบความสามารถทางด้านดนตรีไทย ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ ฐานเรียนรู้มารยาทไทย  ฐานคัดลายมือ ให้เด็กฝึกการเขียนหนังสือให้สวยงาม และมอบรางวัลเป็นกำลังใจในการพัฒนาฝีมือและปฏิบัติต่อไป ฐานทดสอบความรู้ทางด้านโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ และฐานสาธิตการทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติก เป็นต้น

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,