วธ.เปิดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ถวายพระราชกุศล นักเรียนนักศึกษา องค์กรเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคัก

0
1234

เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) เวลา 13.30 น. ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระธรรมปัญญาบดี (ภีร์ สุชาโต) อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สภาวัฒนธรรมเขต สถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมในพิธี

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วธ. โดยกรมการศาสนา (ศน.) ได้ร่วมกับหน่วยงานระดับกระทรวง 20 กระทรวง คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันจัดงานพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 11 – 17 กรกฎาคม 2562 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์

โดยในส่วนกลาง ได้จัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์หล่อเทียนพรรษา ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม 2562 และจะได้นำเทียนพรรษานี้ไปถวายวัดในวันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้แทนไปร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษา ดังนี้  1. กรมศิลปากร ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 2.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก 3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 4. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่วัดอุทัยธาราม 5. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่วัดพรหมวงศาราม 6. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่วัดกุนนทีรุทธาราม 7. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่วัดเทพลีลา 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่วัดพระไกรสีห์ (น้อย) 9. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ที่วัดสิริกมลาวาส 10. กรมการศาสนา ที่วัดลาดพร้าว

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ มี 2 กิจกรรม คือ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และหล่อเทียนพรรษา ที่สำคัญมีน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนสายน้ำทิพย์  เขตคลองเตย กับโรงเรียนวัดสุทัศนฯ มาสาธิตการสวดโอ้เอ้วิหารราย และนักเรียนจากโรงเรียนวัดกระทุ่ม (เสือปลา) สวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ เพื่อให้น้องๆ นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญว่า การสวดโอ้เอ้วิหารายนั้นเป็นสิ่งที่สืบทอดมาแต่ครั้งโบราณ และเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็จะมีน้องๆ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากกรมการศาสนาจะได้เข้าไปสวดที่วิหารายวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ทางโรงเรียนได้ให้ความสำคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ นักเรียนจะได้เรียนรู้วิชาภาษาไทย ถ้าใครได้เรียนและสวดโอ้เอ้วิหารรายในบทต่างๆ ก็จะได้ความรู้ด้านสระของภาษาไทยอีกด้วย และอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อยากจะเชิญชวนทุกภาคส่วนได้มาร่วมกับกิจกรรมนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ระลึกถึงอริสัจสี่ ดำเนินชีวิตตามหลักสายกลาง รวมทั้งรำลึกถึงวันสำคัญในอดีต 2560 ปีที่ผ่านมา เพราะพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนให้ชาวพุทธดำเนินชีวิตอย่างไร และตลอด 3 เดือนอย่างเชิญชวนทุกท่านให้ทำความดีตามหลักทางพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขแก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ” ปลัด วธ. กล่าว

(ชมคลิป)

ทั้งนี้ วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และ 1 ใน 5 คือ โกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งในปีพุทธศักราช2562 ตรงกับวันที่ 16 กรกฎาคม ส่วนวันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอธิษฐานอยู่ประจำ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งระหว่างฤดูฝนในสมัยพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์ได้จาริกไปเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนแก่ประชาชนในสถานที่ต่าง ๆ โดยไม่ได้อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในฤดูฝน ชาวบ้านจึงพากันตำหนิว่าไปเหยียบทำลายข้าวกล้าและพืชอื่นๆ ของพวกเขาจนเสียหาย พระพุทธเจ้าได้ทรงวางระเบียบการจำพรรษาให้แก่พระภิกษุอยู่ประจำที่ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน คือ เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในปีพุทธศักราช 2562 จะตรงกับวันที่ 17 กรกฎาคม