วธ.เตรียมแผนนำร่องท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรม “บวร On Tour” สร้างรายได้ให้ประชาชนหลังโควิด-19

0
251

วธ.เตรียมแผนวัฒนธรรมช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ-สังคมหลังโควิด-19 นำร่องท่องเที่ยวชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour จังหวัดละ 1 แห่ง ชวนคนไทยเที่ยวชุมชน  สร้างรายได้ให้ประชาชน พร้อมวิเคราะห์ ทำแผน รายงานผล เพื่อรับการประเมินเป็นชุมชนนำร่องภายในเดือน พ.ค.นี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลัง บวร ผ่านระบบ video conferrence ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอชื่นชมวัฒนธรรมจังหวัดและทีมงานที่ปฏิบัติงานช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ในการนำนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ไปดำเนินการในทิศทางเดียวกันเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีส่งผลต่อระบบทางเศรษฐกิจและสังคม 1.สำรวจเครือข่ายวัฒนธรรมขอรับการเยียวยาเพื่อนำเสนอกระทรวงการคลัง 2.จัดทำทะเบียนเครือข่ายวัฒนธรรมทุกสาขาเป็น big data เป็นฐานข้อมูลใหญ่ไว้อย่างเป็นระบบ 3.โครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทย มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล  อาทิ การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดในพื้นที่จัดตั้งโรงทานตามพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช และการตั้งตู้ปันสุข รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล ศบค. กระทรวงสาธารณะสุขเกี่ยวกับโควิด-19 ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เบียดเบียนคนอื่น

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับรัฐบาลเตรียมประกาศแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยในส่วนของ วธ. ได้เชิญหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมโครงการต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง อาทิ โครงการชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มหกรรมวัฒนธรรม การเตรียมการฟื้นฟูและถ่ายทอดของเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรม การผลิตสื่อภาพยนตร์ วีดิทัศน์ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาทักษะสื่อออนไลน์ต่างๆ

“หลังจากได้ดำเนินโครงการ บวร On Tour จำนวน 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรมนั้น ขอให้ทางวัฒนธรรมจังหวัดคัดเลือกขึ้นมาจังหวัดละ 1 ชุมชน เพื่อเป็นต้นแบบ นำร่องเป็นชุมชนที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ชุมชนจากการท่องเที่ยววัฒนธรรม เช่น เป็นชุมชนที่มีหลักคุณธรรม ศีลธรรมอันดี มีตู้แบ่งปันสุข โรงทาน ไม่มีการลักขโมย ยาเสพติด ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม โดยมีพลัง บวร ที่เข้มแข็ง มีคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนฯ ภูมิทัศน์สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์หาชมได้ยาก เช่น วิถีชีวิต ธรรมชาติ อาหารท้องถิ่น มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณค่า มูลค่าสูงขึ้น สร้างระบบช่องทางการจองที่พัก ซื้อสินค้า การแสดง โดยจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คลิปวีดิทัศน์นำเสนอชุมชน 5 นาที คนดูแล้วทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปเยือน โดยจะต้องวิเคราะห์ชุมชน จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพว่าจังหวัดใดดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายภายในเดือนพฤษภาคมนี้” ปลัด วธ. กล่าว