วธ.เตรียมหารือ “ทีเส็บ” ปรับโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมฯ เฟส 2 รองรับงานประชุม สัมมนา ท่องเที่ยว นิทรรศการระดับนานาชาติ

0
887

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามงานภารกิจเร่งด่วนของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปลัด วธ. ได้ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยให้เป็นพื้นที่บริการทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ (International Cultural Gateway) ระยะที่ 2 มีการเปิดรับฟังความคิดเห็น การก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ อาคารโรงละครแห่งใหม่ และอาคารศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีของรัฐบาล นโยบายพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สังคมไทยจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพความพร้อมในด้านองค์ความรู้

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะองค์ความรู้บนพื้นฐานความเป็นไทยและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบที่มีมาตรฐาน อาทิ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร หอศิลป์ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในสังคมโลกได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้มอบหมายให้มีการหารือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) Thailand Convention & Exhibition Bureau  หรือ TCEB ที่ดูแลส่งเสริมธุรกิจไมซ์ MICE ( Meetings, Incentive Travel, Conventions and Exhibitions ) ธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และการจัดแสดงสินค้า ว่าต้องการพื้นที่รองรับการประชุม การจัดการท่องเที่ยว หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมรูปแบบใด เพื่อเป็นการรองรับการประชุมระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค ระดับโลกในอนาคต

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดร่วมมือกับกรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมที่เป็นภาคเอกชน จัดทำชุดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานต่างๆ นำไปเผยแพร่ต่างประเทศ รวมไปถึงรู้จักความเป็นไทยและงานบริการผ่าน 5F คือ 1. อาหาร (Food) 2.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) 3.ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่น (Fashion) 4.มวยไทย (Fighting) และ 5.การอนุรักษ์และขับเคลื่อนเทศกาล ประเพณีสู่ระดับโลก (Festival) เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ  การปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมให้ทันสมัย จัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับดาวน์โหลดได้ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้ งานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมของประเทศและจัดทำคลิปวีดิโอสะท้อนปัญหาสังคมเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ เพื่อเตือนสติคนไทยในการอยู่ร่วมกันด้วย