วธ.เตรียมพร้อมบุคลากรพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ยึดแบบแผน ธรรมเนียมปฏิบัติ พร้อมเปิดสอบพนักงานราชการ ลูกจ้างกว่า 800 อัตรา รองรับงานทั่วประเทศ

0
862

วันนี้ (27 มีนาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องงานพิธีการศพทั่วประเทศเข้าร่วม ณ วัดศรีสุดารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ปลัดวธ. กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราโชบายเกี่ยวกับพิธีการศพแก่ข้าราชการ บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และประชาชนที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ของสำนักพระราชวังที่กำหนดทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปให้รัฐบาลดำเนินการโดย วธ. ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เห็นชอบในหลักการของแผนปฏิบัติงานตามภารกิจพิธีการศพทั่วประเทศ และให้ วธ. เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติภารกิจนี้ โดยให้พร้อมดำเนินการเต็มรูปแบบได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้มีการวางแผนและเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านมาโดยตลอด ทั้งด้านงบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และที่สำคัญ คือ บุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับพิธีการศพ อีกทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ ของสำนักพระราชวัง จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกระทรวงวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกฝนและให้ความรู้แก่ข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานของ วธ. จำนวน 210 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียมปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ขอให้ทุกคนตั้งใจฝึกอบรม เรียนรู้ในขั้นตอนทุกกระบวนการ เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญและมีเกียรตินี้

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ยังได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปและจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ดังนี้ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม จำนวน 577 อัตรา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 152 อัตรา และจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 105 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่ https://m-culture.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 3 เมษายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสรรหาและทะเบียนประวัติ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 0 2209 3571-2 หรือสายด่วนวัฒนธรรม 1765

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,