วธ.เตรียมถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมกว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

0
97

เน้นมีคุณธรรมร่วมความพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา หรือคุณธรรมอื่นๆ ที่ชุมชนกำหนด พร้อมส่งต่อองค์ความรู้ต่อสังคมภายนอกให้เกิดการขยายผลต่อในที่อื่นๆ ต่อไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่ วธ. มีนโยบายดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะดำเนินการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีนั้นในการนี้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดำเนินการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จำนวนจังหวัดละ 3 ชุมชนรวมกว่า 200 แห่ง เพื่อถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชน ประกอบด้วย 1) มีหลักคุณธรรมร่วมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญูรู้คุณ หรือหลักคุณธรรมอื่นๆ ที่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกันกำหนด 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนขับเคลื่อนชุมชน 3) มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของคนในชุมชนท้องถิ่นในทางที่ดีขึ้น 4) มีผลกระทบที่เกิดขึ้นในวงกว้าง ได้แก่ ผลกระทบต่อชุมชน คือ “ความสงบสุขที่เกิดกับชุมชน” ผลกระทบต่อสังคมภายนอก คือ การเป็นต้นแบบให้ชุมชน หน่วยงาน หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ต่อยอดได้ 5) มีเป้าหมายความยั่งยืน ความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่ส่งต่อภูมิปัญญา องค์ความรู้ของตนเอง ต่อสังคมภายนอกให้เกิดการขยายผลต่อในที่อื่นๆ ต่อไป คาดการคัดเลือกและถอดบทเรียนชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรมจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ เพื่อมอบหมายศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศฯ ดำเนินการต่อไป

ปลัดวธ. กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้ สวจ.สำรวจแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและห้องสมุดชุมชนที่อยู่ภายในท้องถิ่นของแต่ละจังหวัด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จัดทำแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและห้องสมุดชุมชนของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นจะคัดเลือกและดำเนินการนำร่องในบางพื้นที่ก่อน โดย วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร.  รวมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนที่พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องนี้

“ความร่วมมือของ วธ.กับหน่วยงานรัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เช่น  พิพิธภัณฑ์ชุมชน พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น หอวัฒนธรรม และห้องสมุดชุมชนภายในท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยการปลูกฝังผ่านมิติทางวัฒนธรรม ที่สำคัญยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปีที่กำหนดให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปลัดวธ. กล่าว