วธ.เตรียมจังหวัด-ชุมชนคุณธรรมฯ นำร่องกระจายข่าวสารที่ดีมีประโยชน์ต่อชุมชน

0
988

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินงาน บวร โดยมี ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ซึ่งเป็นชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ ที่มีการนำหลักการบวร บ้าน วัด โรงเรียน มาขับเคลื่อนบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ ความรู้ และข่าวสารต่างๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุมชน อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย ไปสู่ประชาชนได้ถูกต้องอย่างทั่วถึง โดยทุกกระทรวงมีมติร่วมกันที่จะร่วมคิด ร่วมบูรณาการทำงานและไม่ทำเพียงลำพัง ทั้งนี้ ได้กำหนดตัวชี้วัดการรับรู้ข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ ของคนในชุมชนจะต้องได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ซึ่งจะสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม ครม.ต่อไป

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เมื่อ ครม. รับทราบการทำงานทุกกระทรวงร่วมบูรณาการภารกิจผ่านชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร แล้ว วธ. ในฐานะหน่วยงานประสานงานจะมีการประสานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก อาทิ แผนปฏิบัติการใหญ่เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปเป็นแนวปฏิบัติ  แจ้งวัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ที่สำคัญจะมีการคัดเลือกจังหวัดนำร่อง คัดเลือกชุมชนคุณธรรมฯเป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนชุมชนทั้งในด้านศาสนา ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษา สืบสาน ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม  และบูรณาการหน่วยงาน กระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมให้ทุกชุมชนพร้อม เป็นแหล่งกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงโครงการต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตามข้อสั่งการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

“ความโดดเด่นของชุมชนคุณธรรมฯนั้น จะต้องเน้นให้บทบาท บวร ตัวแทนบ้าน วัด โรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน มีทุนวัฒนธรรม มีสินค้าวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พร้อมรับสังคมผู้สูงอายุ ที่สำคัญเป็นการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและศูนย์กลางการทำงานพื้นที่ของแต่ละกระทรวง ที่สำคัญคำว่า บวร ต้องสลายความอคติแต่ละบุคคลออกแล้วร่วมมือทำงานเพื่อประโยชน์ของชุมชนตัวเอง ให้ตัวแทนของคำว่า บ้าน ผู้นำชุมชน  ผู้นำทางศาสนา ผู้บริหารจากสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการระดับชุมชนคุณธรรมฯ ขึ้นมา 1 ชุด ซึ่งเป็นผู้นำบวร บ้าน วัด โรงเรียนที่เป็นที่ยอมรับและนำชาวบ้านทำงานในชุมชน ที่สำคัญเป็นตัวแทนนำข่าวสารที่มีประโยชน์เผยแพร่ต่อชุมชน หรือแจ้งข่าวสารของชุมชนผ่านช่องทางการสื่อสารมายังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางได้ด้วย” ปลัด วธ. กล่าว