วธ. เตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ เที่ยวชุมชน ยลวิถี ปี 66 ต่อเนื่อง คาดรายได้สูงขึ้นหลายเท่าตัว พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT สร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศมากขึ้น

0
275

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ ZOOM ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในที่ประชุม ปลัด วธ. ได้มอบนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (สป.วธ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบและถือปฏิบัติร่วมกัน ตามนโยบายของสป.วธ. ในการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐจะไม่เรียกรับหรือรับของตอบแทนหรือของกำนัลจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรมีค่านิยมเรื่องสุจริต แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในองค์กร อีกทั้ง สป.วธ. มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ที่มีการรณรงค์และดำเนินการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริหารจัดการองค์กรและการให้บริการประชาชนมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส คุ้มค่า และมุ่งให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด

นางยุพา กล่าวว่า ในที่ประชุม ยังได้รับทราบในการที่ วธ. เปิดตัว 10 สุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” มาตั้งแต่ประจำปี 2564 จากชุมชนคุณธรรมฯ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด ทำให้มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จากปี 2564 และ 2565 รวม 20 ชุมชน ซึ่งในปี 2564 สามารถทำรายได้กว่า 200 ล้านบาท เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้น ได้มีการเผยแพร่ในสื่อต่างๆ และคาดว่าจะมียอดนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มเติมในปีต่อๆ ไปอีกมากในอนาคต ในการนี้ วธ. จึงเตรียมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและเตรียมคัดเลือกสุดยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2566 พร้อมมีนโยบายจัดตั้งคณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบ ด้วยการเก็บตัวเลขด้านเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืน เชิงคุณภาพ เป็นต้น รวมถึงดำเนินโครงการตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรม ประจำปี 2566 ยกระดับตลาดน้ำของไทยให้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวมากขึ้นอีกด้วย

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) วธ. จึงมีนโยบายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ (สวจ.) สำรวจของที่ระลึก ของฝากประจำจังหวัดที่มีศักยภาพ น่าดึงดูด น่าสนใจ พร้อมที่จัดจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ช้อปและซื้อเป็นของฝากมากขึ้น ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ https://www.cpotshop.com/ เฟซบุ๊กแฟนเพจ CPOT https://www.facebook.com/CulturalProductofThailand/