วธ.เตรียมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่องานศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ มอบโล่ “วัฒนคุณาธร” 3 ตุลาคม 2561

0
1462

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นางสาวศุภร รัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้บริหาร ผู้แทนจากกรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆ นี้

ปลัด วธ. กล่าวว่า ตามนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เน้นย้ำการทำงานวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมสันติสุข ทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ” ดังนั้น วธ.ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติภาคี เครือข่ายภาคประชาชนทั้งเด็ก เยาวชนและบุคคล รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเทต่อการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจนประสบความสำเร็จตามภารกิจของ วธ.

สำหรับรายชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเด็กและเยาวชน 2.บุคคล 3.กลุ่มบุคคล  รวม จำนวน 359 ราย/กลุ่ม ประกอบด้วยส่วนกลาง จำนวน 61 ราย/กลุ่ม ส่วนภูมิภาค จำนวน 298 ราย/กลุ่ม ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. จะได้รับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร” จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นี้ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยอีกด้วยว่า การที่งานวัฒนธรรมประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย เพราะ วธ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทุกภาคีเครือข่าย  รวมทั้งบุคลากรในสังกัด วธ. ที่ร่วมเป็นพลังในการสร้างคนดี สังคมสันติสุข นำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไป