วธ.เตรียมคัดผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ปี 63 เพิ่มผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชนคุณธรรมฯ

0
328

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่โควิด-19 เข้ารับรางวัลเดือนตุลาคมนี้

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563โดยมี ดร.กล้า สมตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร  และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ วธ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นเรื่องการนิยามขอบเขตผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มเติม จากเดิมหมายถึงเด็กหรือเยาวชน บุคคล นิติบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีผลงานส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นั้น ปีนี้ให้ครอบคลุมผู้ที่ส่งเสริม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกับชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย รวมทั้งสิ้น 456 คน

“ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ชุมชนคุณธรรมฯ และภาคีเครือข่าย เป็นหนึ่งภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญในการให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ป้องกัน แก้ไข รณรงค์หยุดการแพร่ระบาด อาทิ ความร่วมมือจัดทำหน้ากากอนามัยแบบผ้ากับกระทรวงมหาดไทย ช่วยแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ  อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้ใช้ช่องทางไลน์ของพลัง บวร ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ลดความตระหนกของประชาชน  ร่วมผลิตสื่อพื้นบ้านเผยแพร่สาระน่ารู้เกี่ยวกับการป้องกันหลากหลายรูปแบบ หลายภาษา หลายภูมิภาค ทั้งเป็นคลิปวีดิโอ อินโฟกราฟิก สื่อพื้นบ้าน ปราชญ์ ศิลปินที่ใช้ภาษาเข้าใจง่ายผ่านเสียงตามสาย วิทยุท้องถิ่น เวทีต่างๆ ไปถึงพี่น้องประชาชน ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง เป็นต้น โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ “ปลัด วธ. กล่าว