วธ. เตรียมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปี 64 มอบ สวจ. พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

0
320

ด้าน ศน.ร่อนหนังและคู่มือประเมินฯถึงผู้ว่าฯ แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ พร้อมส่งผลการประเมินภายในสิงหาคมนี้ เพื่อเสนอ คกก. ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ต่อไป

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) ที่เน้นพัฒนาคนทุกช่วงวัยทุกมิติให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และพลเมืองดีมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วธ.จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากให้มีการประกาศเจตนารมณ์การพัฒนา การกำหนดปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ร่วมกันลงมือแก้ปัญหา จนเกิดเป็นผลสำเร็จดำเนินชีวิต มีการประกาศติดตามประเมินผล ยกย่องเชิดชูบุคคลที่ทำความดี ทำให้สังคมดีขึ้นปัญหาต่างๆ ลดลง มีกิจกรรมตามหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม และมีองค์ความรู้ด้านคุณธรรมฯต้นแบบ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ถ่ายทอดให้กับชุมชนอื่นๆศึกษาดูงานได้

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดวธ. เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีรับทราบการเตรียมการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กำหนด โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาทางกรมการศาสนา(ศน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 เรียบร้อยแล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย 1.ประเมินชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ตามเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน 3 ระดับคือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ 2.คัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น  โดยขอให้จัดส่งข้อมูลผลการประเมินให้กรมการศาสนา ภายในสิงหาคม 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการเสนอคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ กรมการศาสนา ได้จัดส่งคู่มือการประเมินชุมชน องค์กรอำเภอ และจังหวัดคุณธรรมและแนวทางการคัดเลือกชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ไปพร้อมกับหนังสือข้างต้นแล้ว ในการนี้ ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แจ้งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)ให้ความร่วมมือดำเนินการประเมินชุมชน องค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและเสริมสร้างระบบให้เข้มแข็งด้วยหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทยต่อไป