วธ. เดินหน้าแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 17 จว.ภาคเหนือ มุ่งสร้างคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

0
1127

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับศูนย์คุณธรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดประชุมวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด องค์กรอิสระ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนที่ร่วมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จาก 17 จังหวัดในภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน

นายวีระ กล่าวว่า การจัดประชุมทางวิชาการในครั้งนี้ วธ. โดยกรมการศาสนา และศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ได้เห็นชอบให้จัดประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) ใน 4 ภาคทั่วประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ของภาคเหนือ มีเครือข่ายคุณธรรมจาก 17 จังหวัดเข้าร่วม เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สร้างคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรม และสร้างสังคมไทยเป็นสังคมคุณธรรม ในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการแสวงหาแนวร่วมภาคประชารัฐ ที่จะร่วมแสดงเจตนารมณ์เดินหน้า “ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม” ที่อยู่ดีมีสุขตามนโยบายของรัฐบาล

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคประชารัฐทุกภาคส่วน ทุกกระทรวง ทุกจังหวัด ได้มีส่วนร่วมเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็น “สังคมคุณธรรม” ที่เอื้ออาทร และแบ่งปันบ่มเพาะคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยที่ประชุมจะได้นำเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ไปใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประเมินชุมชน องค์กรของตน ซึ่งจะมีการแบ่งเกณฑ์การคัดเลือกออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับส่งเสริมคุณธรรม 2.ระดับคุณธรรม 3.ระดับคุณธรรมต้นแบบ โดยเน้นให้มีหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม