วธ.เดินหน้าวิสัยทัศน์กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ขยายผลนำทุนวัฒนธรรมสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เฟ้น 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” และ 10 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ปี 65

0
292

       นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ตามนโยบายรัฐบาล และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย และอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพ 5 F เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยในปี 2564 วธ.ดำเนินโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติที่ต่อยอดมาจากชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรที่วธ.ดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันมีชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วประเทศกว่า 25,000 ชุมชน และได้คัดเลือกและประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมีชุมชนในโครงการฯ 228 ชุมชน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง  ทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอด สร้างแรงบันดาลใจ และขยายผลความสำเร็จเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆ ได้แก่ 1.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ 2.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย 3.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์    4.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา 5.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ 6.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน 7.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง 8.ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านท่ามะโอ จ.ลำปาง 9.ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และ 10.ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ ซึ่งการขับเคลื่อนโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ปีนี้วธ.มีวิสัยทัศน์ใหม่ คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ซึ่งภารกิจส่วนหนึ่งจะดำเนินโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” อย่างต่อเนื่อง โดยวธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั้ง 76 จังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด ชุมชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมดำเนินการพัฒนาชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 ทั้ง 10 แห่ง เพื่อจัดทำป้ายบอกทางและสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  อีกทั้งวธ.จะดำเนินการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 และชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ 228 ชุมชน ขณะนี้วธ.ได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ทั้ง 76 จังหวัดร่วมกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมเสนอชื่อชุมชนคุณธรรมฯ เพื่อคัดเลือกเป็นชุมชนต้นแบบ  “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” จังหวัดละ 3 ชุมชน เข้ามายังวธ.ภายในเดือนกรกฎาคมนี้  ขณะเดียวกันวธ.จะพัฒนาแอปพลิเคชัน “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยวและชุมชนยลวิถี 76 จังหวัด จะเพิ่มเติมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่น ตลาดบก ตลาดน้ำ เส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เป็นต้น

นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า  นอกจากนี้ วธ.ได้มอบหมายสวจ.ทั่วประเทศร่วมมือกับชุมชนคุณธรรมฯ และเครือข่ายทางวัฒนธรรมค้นหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณี หลังจากนั้นวธ.จะคัดเลือกเหลือ 10 ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดยกระดับเป็น 10 ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ประจำปี 2565 ของวธ.และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในไทยและต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชน เพื่อให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

*****************************************************************