วธ.เดินหน้ารณรงค์ทุกจังหวัดใช้และสวมใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน

0
337

มอบสวจ.ทุกแห่งจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic ขอความร่วมมือผู้ว่าฯเป็นแบบอย่าง พร้อมเชิญชวนคนไทยแต่งผ้าไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2563 และขับเคลื่อนนโยบายวธ. ในการส่งเสริมการต่อยอดทุนวัฒนธรรมด้วยคุณค่า เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน ชุมชนและประเทศ รวมทั้งส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านวัฒนธรรมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าในท้องถิ่น เพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยเชิญชวนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนใช้และสวมใส่ผ้าไทย ในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยนำเสนอผ้าไทยจากท้องถิ่น ผู้ประกอบการและชุมชนคุณธรรมฯ ทั่วทุกภูมิภาคผ่านช่องทางการสื่อสารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เช่น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ สิงพิมพ์ และสื่อออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า วธ.จึงได้แจ้งไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)ทุกแห่ง เพื่อให้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic รณรงค์การแต่งกายผ้าไทยของจังหวัดโดยขอความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับมอบหมายวัฒนธรรมจังหวัดเป็นแบบอย่างในการแต่งกายผ้าไทยโดยมีข้อความ “รักษ์ผ้าไทย รักษ์ความเป็นไทย” และคำเชิญชวนประกอบ Infographic เพื่อเป็นสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และชุมชนผ่านสื่อช่องทางต่างๆ นอกจากนี้ วธ.ร่วมกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “พลิ้ว” เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย เช่น ความเป็นมา คุณสมบัติ แหล่งผลิตผ้าไทยผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 MCOT HD ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2564 ก่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและประชาชนได้เห็นตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยสวมใส่ในชีวิตประจำวันได้จริง และสร้างรายได้สู่ชุมชน

*****************************************************************