วธ. เดินหน้าคัด 226 ชุมชนต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

0
475

“บวร On Tour” ค้นหาอัตลักษณ์ เสน่ห์  สัญลักษณ์ที่โดดเด่น (Branding) ต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวชุมชน ฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการแพร่ระบาดโควิด-19

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.)  ดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เน้นกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทุกมิติและมีความยั่งยืน จังหวัดละไม่เกิน 3 ชุมชน ขณะนี้ สวจ. ได้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ เรียบร้อยแล้ว รวมงบประมาณกว่า 7.7 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนคุณธรรมเป้าหมาย 226 ชุมชน ทั่วประเทศ โดยช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายน 2564 โดยให้มีการรายงานผลเป็นระยะ

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ได้จัดสรรงบประมาณระยะที่ 1 ไปให้ สวจ.ไปแล้ว 39 จังหวัดเพื่อดำเนินการต่อยอดชุมชนคุณธรรม บวร On Tour แล้ว เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ จัดทำองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนอย่างเป็นระบบ ค้นหาอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน พัฒนาให้เป็นภาพลักษณ์และสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน (Branding) เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชนเชื่อมโยงกับชุมชนอื่น หรือจังหวัดใกล้เคียง เกิดการท่องเที่ยวชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รองรับการท่องเที่ยวชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน รวมไปถึงบูรณาการ การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เช่น สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่  เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ บวร On Tour   ถือเป็นการนำหลักการ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ) มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เกิดชุมชนมีความเข้มแข็งและมีความยั่งยืนตามรอยศาสตร์พระราชา

*****************************************************************