วธ. เดินหน้าขับเคลื่อนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมฯ ส่งเสริม พัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัด สร้างสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน

0
684

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “การส่งเสริม
และพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม” ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2559-2564) ระหว่างวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2562

นายวีระ กล่าวว่า คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติได้จัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) และได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ภายใต้การกำกับดูแลโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยมีแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่  “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ควบคู่ไปกับการปฏิรูปที่สำคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพื่อให้ คนมีความดีอยู่ใน “วิถี” การดำเนินชีวิตและมีจิตสำนึกร่วมในการสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งอบอุ่น และสร้าง “สร้างคมคุณธรรม” ที่น่าอยู่เป็น “สังคมคุณธรรมที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตลอดจนให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใช้พลังจากภาคประชารัฐ มาเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างให้ครอบครัว ชุมชน สังคม เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม โดยมีกระบวนการในการพัฒนาคุณธรรมแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ แต่เนื่องจากกระทรวง จังหวัด และองค์กรที่ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนและพิจารณาผลการประเมินมีความเข้าใจในกระบวนการประเมินไม่เท่ากัน และบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการประเมิน ทำให้องค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดที่ต้องประเมินตนเองมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปด้วย ส่งผลทำให้การประเมินไม่ได้มาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ ในการประชุมฯได้มีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการส่งเสริมองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และการบรรยายเรื่อง “กระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม เพื่อประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ” โดยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และการประชุมกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม มุ่งเน้นการนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ที่จะช่วยให้เกิดการยอมรับมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน กับทั้งเป็นการสื่อสารให้ตระหนักรู้ถึงเป้าหมายของการพัฒนาประเทศโดยให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมผลักดัน ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม ร่วมคิด ร่วมทำ ในสิ่งที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ บนพื้นฐานของความปรารถนาดีและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ นั่นคือเป้าหมายของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน

………………………………..