วธ.เชื่อมเมืองประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถาน วัด – วัง ผลักดันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับนานาชาติ เตรียมผุดตลาดวัฒนธรรมทั่วประเทศ

0
1351

วันนี้ (วันที่ 5 มีนาคม 2561) ที่จังหวัดเพชรบุรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโบราณสถาน ได้แก่  พระราชวังรามราชนิเวศน์  (วังบ้านปืน) วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน) วัดมหาธาตุวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรี  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่(ครม.สัญจร) พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2561

นายวีระ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)ได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยนำทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดที่มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นเฉพาะพื้นที่มาทำให้เกิดมูลค่าและสร้างรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นและประเทศ โดยจะขยายโครงการตลาดประชารัฐ  ตลาดวัฒนธรรม  ตลาดในวัด (งานวัด)  ถนนสายวัฒนธรรมให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงส่งเสริมการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดโดยในส่วนของพื้นที่ภาคกลาง อาทิ  จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองที่ประทับแปรพระราชฐานของพระมหากษัตริย์ถึง 3 รัชกาล หรือเรียกว่า เมือง 3 วังได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง)  สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชวังรามราชนิเวศน์(วังบ้านปืน) สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายวีระ กล่าวอีกว่า  วธ.จะดำเนินการพัฒนาและเชื่อมโยงเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยเมืองประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถานวังและวัดเก่าแก่ในพื้นที่ภาคกลางในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง อาทิ ลพบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา เข้าด้วยกัน โดยในส่วนของจังหวัดเพชรบุรี มีวัดเก่าแก่และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย อาทิ วัดกุฏิบางเค็ม  อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ที่มีอุโบสถไม้สักแกะสลักเก่าแก่ที่มีความงดงาม และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของโลก  ซึ่งกรมศิลปากร ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี 2518  นอกจากนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีความโดดเด่นด้านการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ ช่างสกุลเมืองเพชร การทำขนมไทย รวมทั้งมีชุมชนไทยทรงดำ   และกลุ่มต้นลั่นทมที่เขาวัง ซึ่งเป็นต้นไม้ในโครงการรุกมรดกของแผ่นดินฯ ทั้งนี้ วธ.จะบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติ

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่า ระหว่างปี 2558- 2560 มีคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยว 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในแต่ละปีมากกว่า 12 ล้านคน โดยเฉพาะในปี 2560 มีคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยว 4 จังหวัด รวมกว่า 14 ล้าน 7 แสนคน โดยในจำนวนนี้ แยกเป็นคนไทยกว่า 13 ล้าน 2 แสนคน และชาวต่างชาติกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน นอกจากนี้ ข้อมูลของวธ.พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2560 มีคนไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวชมแหล่งโบราณสถาน โบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พระนครคีรี) กว่า 5 – 6  แสนคนต่อปี