วธ.เชิญชวนเด็ก เยาวชน ประชาชนร่วมประกวด “คำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 64”

0
501

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยสำนักงานปลัด วธ. กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทยผ่านการประกวดคำขวัญ ซึ่งการประกวดครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทอุดมศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจาก วธ.

สำหรับหัวข้อการประกวด คือ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยผลงานจะต้องมีเนื้อหาตรงกับหัวข้อที่กำหนด มีความคิดสร้างสรรค์ ความงดงามของภาษา ใช้ภาษาไทยถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม มีจำนวนคำไม่เกิน 30 คำ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ทาง https://forms.gle/HY7RJms7Af8Pr6HR9 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2209 3516-17  โดยจะประกาศผลการประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2564 ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์ https://bit.ly/3zGyuxt และทางเฟซบุกแฟนเพจ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”