วธ.เชิญชวนสาธุชนร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายพระอารามหลวง 9 วัด น้อมหลักธรรมมาปฏิบัติ ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย

0
1194

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีเปิดงานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และองค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

 

นายวีระ กล่าวว่า ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาปีนี้ ศน.ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์กรเครือข่ายทางพระพุทธศาสนา และภาคเอกชน จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3- 9 กรกฎาคม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยมิติศาสนา เช่น การเข้าวัดทำบุญ หล่อเทียน ถวายเทียนพรรษา และเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ประดับธงธรรมจักรในหน่วยงานหรือตามความเหมาะสม น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยให้เป็นมรดกตกทอดแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนสืบไป

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนกลาง ศน.ร่วมกับวัดมหาธาตุฯ และเครือข่ายองค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมจัดขบวนถวายเทียนพรรษาพระอารามหลวง 9 วัด             คือ 1. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 2. วัดบวรนิเวศวิหาร 3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 4. วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม 5. วัดปทุมวนาราม 6. วัดสามพระยา 7. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 8. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และ 9. วัดสุวรรณาราม โดยจะมีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อสืบทอดรักษาประเพณีอันดีงามและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน ในส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ณ วัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนให้แต่งกายด้วยชุดขาว รักษาศีล 5 ลด ละเลิกอบายมุข ตลอดเทศกาลพรรษา

ทั้งนี้ ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ถือว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อถึงวันเข้าพรรษา คนไทยนิยมนำเทียนที่หล่อแล้วไปถวายตามวัดต่างๆ เพื่อจุดให้แสงสว่างตลอดฤดูกาลเข้าพรรษา พร้อมถวายผ้าอาบน้ำฝน การที่กรมการศาสนา จัดให้มีการหล่อเทียนพรรษาและเจริญพระพุทธมนต์ครั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเรียนรู้ประเพณีที่ดีงาม เป็นการบำเพ็ญกุศลอย่างหนึ่งในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา เพราะได้ถวายทาน รักษาศีล น้อมนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน