วธ. เชิญชวนพุทธศาสนิกชนรักษาศีล ทำสมาธิ ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันวิสาขบูชา

0
808

สืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา สวดมนต์ น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐาน ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และเยี่ยมชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม

ในเวลา 08.00 น. สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวสัมโมทนียกถา และมอบพระบรมสารีริกธาตุแก่นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา เพื่ออัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประดิษฐาน ณ บุษบก ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายอิทธิพล กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 ในรูปแบบต่าง ๆ มีข้อจำกัด โดยต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีต่าง ๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา จึงได้ปรับการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วิสาขบูชา พุทธศักราช 2563 โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้ ให้พุทธศาสนิกชนได้รับทราบถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งกรมการศาสนา ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดบวรนิเวศวิหาร มาประดิษฐานเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา และมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหา

โพธิ์ ประเทศอินเดีย นำไปสักการบูชา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ไปยึดถือปฏิบัติสืบไป ทั้งนี้มีการเผยแพร่ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาออนไลน์ผ่านทาง Facebook ของกรมการศาสนา ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปจากวัดประยุรวงศาวาสและตั้งแต่เวลา 17.30 น. จากวัดสุทัศนเทพวราราม ประกอบด้วย ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน (เฉพาะพระภิกษุ) เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนฟังธรรมะออนไลน์ รักษาศีล ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชา หากพุทธศาสนิกชนมีความประสงค์ไปร่วมกิจกรรม ณ สถานที่จัดกิจกรรม ตามที่รัฐบาลผ่อนผันให้จัดได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระทรวงวัฒนธรรมขอแนะนำสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก ไม่ควรเข้าร่วมกิจกรรม ให้พำนัก ณ ที่พักอาศัย ซึ่งสามารถทำกิจกรรมได้ ดังนี้ 1. รักษาศีล ไม่ว่าร้าย ไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น ทำจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใส 2. ปฏิบัติสมาธิภาวนา เพื่อให้จิตใจสงบร่มเย็น เกิดสติปัญญาในการแก้ปัญหา 3. ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ อ่านหนังสือธรรมะ น้อมนำหลักธรรมคำสอน ข้อคิดต่าง ๆ ไปถือปฏิบัติ 4. สวดมนต์ น้อมรำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เพื่อสืบสานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป และถวายเป็นพุทธบูชา

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญสากลของโลก เป็นวันมหัศจรรย์ของชาวพุทธ เพราะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าถึง 3 เหตุการณ์ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รักษาศีล ทำสมาธิ ฟังธรรมะผ่านสื่อออนไลน์ สืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา