วธ. เข้ม กำชับข้าราชการ – เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามแผนป้องกันแพร่ไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยการความสะดวกประชาชน

0
675

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) รัฐบาลมีข้อสั่งการให้กำหนดมาตรการต่างๆ โดยให้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มข้นนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดทำแผนและกำหนดมาตรการการดูแล ป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อเป็นแนวทางและข้อปฏิบัติแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของวธ. โดยได้มีการกำชับให้ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วธ. อย่างเข้มงวดและให้รายงานให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบอย่างต่อเนื่อง

สำหรับแผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วธ. เบื้องต้นกระทรวงวัฒนธรรมได้ประสานเจ้าหน้าที่ มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมด คือ ห้องทำงาน ห้องประชุม   โรงอาหาร ห้องน้ำ ลานจอดรถ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เนื่องจากขณะนี้ยังมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมบางส่วนต้องมาปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ตามคำสั่งกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 แจ้งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานรัฐมนตรี ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่บางส่วนทำงานที่บ้าน (work from home) และส่งงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้นยังมีมาตรการหรือแนวทาง  ที่กระทรวงวัฒนธรรมใช้ดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำอยู่แล้ว คือ 1. ขอความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม และประชาชนที่มาติดต่อราชการ สวมใส่หน้ากากอนามัย และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคาร 2. ตั้งจุดบริการเจลล้างมือ-แอลกอฮอล์ ทำความสะอาด ณ ประตูทางเข้า – ออก ห้องประชุม โรงอาหาร ห้องน้ำ ทุกชั้น 3. เช็ดถูทำความสะอาด ปุ่มกด ด้านใน ด้านนอกลิฟต์โดยสาร และพื้นผิวสัมผัสที่จับประตู ราวบันได เคาน์เตอร์ให้บริการ ทุก 2 ชั่วโมง 4. จัดจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณอาคารกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประจำทุกวันศุกร์ 5. จัดทำคลิป วีดิทัศน์ อินโฟ-กราฟฟิก และไวรัล ประชาสัมพันธ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และ 6. กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคล (Personal Distance) ในระยะ 1 เมตร ในการประชุมทุกครั้ง และจัดทำสัญลักษณ์การยืนในลิฟต์โดยสารเพื่อลดโอกาสการรับและแพร่กระจายเชื้อโรค