วธ.อบรมข้าราชการรุ่นใหม่ เก่งบริหาร ผู้นำ เทคโนโลยี ภาษา พร้อมพัฒนาขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมฯ สู่ บวร On Tour สร้างรายได้ให้ประชาชน

0
147

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดโครงพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงาน รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมเอสรัชดา ห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ข้าราชการวัฒนธรรม ถือเป็นทรัพยากรบุคคลสำคัญขององค์กร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จึงได้มีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนางานหลายระดับทั้งในส่วนของหลักสูตรสำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด ทั้งรูปแบบของหลักสูตรปกติและหลักสูตรออนไลน์ มีการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงาน การเป็นผู้นำ ด้านเทคโนโลยี ภาษา เพื่อนำไปปฏิบัติงานวัฒนธรรมตามนโยบายรัฐบาล และวธ. ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่าหลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรพิเศษที่จะบ่มเพาะให้ข้าราชการทำงานในพื้นที่กับประชาชนในชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร กว่า 24,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้มีการต่อยอดชุมชนคุณธรรมฯ ที่มีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเข้าสู่โครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่งด้วย จึงขอให้ข้าราชการที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ลงพื้นที่ไปช่วยกันส่งเสริมขยายเครือข่ายชุมชนคุณธรรม บวร On Tour เพิ่ม ร่วมพัฒนาชุมชนให้มีการบริหารจัดการทรัพยากร เช่น วัด โบราณสถาน สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก โฮมสเตย์ ภูมิทัศน์ให้มีความสะอาด ขอความร่วมมือชาวบ้านเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน

นอกจากนี้ในยุคปัจจุบันทุกหน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีสร้างประโยชน์แก่ประชาชน วธ.มีภารกิจในการส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และศิลปวัฒนธรรม จึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้ดูแลระบบ โครงการระบบบริหารจัดการปฏิทินวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนหน่วยงานในสังกัด วธ. เข้าร่วมบูรณาการความร่วมมือจัดระบบข้อมูลข่าวสารงานด้านวัฒนธรรมสำหรับประชาชน จะต้องมีการพัฒนา ประเมินระบบเป็นระยะ ที่สำคัญขอให้เป็นข้อมูลที่ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และเมื่อเห็นปัญหาอุปสรรคต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการจัดระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆควบคู่กันไป พร้อมทั้งมีการนำเสนอเนื้อหาและภาพงานวัฒนธรรมอย่างถูกต้องด้วย