วธ. หนุน “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์” ในงานสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2

0
1117

เน้นใช้ความรู้และมิติทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมขับเคลื่อนประเทศ พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2562  นายกฤษศญพงษ์ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ การจัดการความรู้ระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 2 เรื่อง “ต่อยอดองค์ความรู้ สู่การใช้ประโยชน์” โดยมี ผศ.ดร.ภูริ วงศ์วิเชียร ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สบศ.) ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดี สบศ.  ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดการความรู้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และสถาบันอุดมศึกษา มีบทบาทสำคัญ ในการจัดการความรู้ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน รวมทั้งส่งผลต่อการสร้างและฟื้นฟูทุนทางสังคมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้และนำการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการส่งเสริม พัฒนาการจัดการความรู้ และความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มี การใช้องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

“ในนามของกระทรวงวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนงานนี้ให้เกิดขึ้น คณะวิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย คณาจารย์ร่วมส่งผลงานมานำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยกลั่นกรอง รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงานให้ได้มาตรฐานทางวิชาการขอบคุณเครือข่ายคณะทำงานของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ได้อย่างดียิ่ง” ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดบทความการจัดการความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คณะศิลปศึกษา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช เป็นต้น

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,