วธ.หนุนเด็กไทย 4 ภาค พลังกล้าแผ่นดิน แนะใช้บ้าน วัด โรงเรียน ชุมชนคุณธรรมฯ นำหลักศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม สร้างเด็กดี

0
3215

สำนักข่าว Thai R News – วันนี้ ( 14 มกราคม ) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานเปิดงานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 13 “ชุมชนคุณธรรม สานสัมพันธ์  กล้าแผ่นดิน สืบสานศิลป์ ๔ ภาค” ณ ชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อน จังหวัดพะเยา โดยมีพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ  อภิรกฺโข  ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม พระวิทยากร วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เด็กและเยาวชนกล้าแผ่นดิน ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านต๊ำม่อน ให้การต้อนรับ จากนั้นมอบโล่ของนายกรัฐมนตรี แก่ชมรมต้นกล้า กลุ่มเยาวชน ระดับยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเด่น  มอบโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรีแก่ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ฯลฯ เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานเยาวชนกล้าแผ่นดิน 4 ภาค กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายชุมชนคุณธรรมในตำบลบ้านต๊ำ ทุกหมู่บ้านและกิจกรรมกาดน้อยปอยม่วน

 

​                ปลัด วธ. กล่าวว่า กิจกรรมนี้อยู่ภายใต้ “โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง”  ถือเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนในทุกภาคของประเทศ  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนตามนโยบายของรัฐบาล ในการนำมิติทางศาสนาร่วมแก้ปัญหาวิกฤตสังคม และส่งเสริมการนำพลังบวร  บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ เพื่อร่วมสร้างชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ วธ. ขอขอบคุณทุกฝ่าย คณะสงฆ์ ครูอาจารย์ เด็ก เยาวชน เครือข่าย ภาครัฐ เอกชน ภายใต้กลไกประชารัฐ ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาส่งเสริมการนำพลังบวร บ้าน วัด โรงเรียนและราชการ สร้างชุมชนคุณธรรมวัดต๊ำม่อนแห่งนี้ให้มีศักยภาพ เป็นต้นแบบแก่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

​                “ขอชื่นชมทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างค่านิยมคนกล้าทำดี แก้ปัญหาสังคมในกลุ่มเด็กเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติด เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การทะเลาะวิวาท ฟุ้งเฟ้อ การพนัน ฯลฯ ให้ลดน้อยลง ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปขยายเครือข่ายทำความดีจัดตั้งเป็นชมรมในสถานศึกษา ชุมชน ทำกิจกรรมกล้าทำความดีในกรอบ 4 ด้าน คือ ด้านเทิดทูนสถาบัน ด้านศาสนาวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป” ปลัด วธ.กล่าว

ทั้งนี้ ในการจัดงานรวมพลังกล้าแผ่นดิน ก้าวสู่ปีที่ 13 “ชุมชนคุณธรรม สานสัมพันธ์กล้าแผ่นดิน สืบสานศิลป์ ๔ ภาค” มีสถานศึกษา 23 แห่ง จาก 19 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม ได้แก่ 1. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร   จ.หนองคาย 2. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช จ.หนองบัวลำภู 3. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม  จ.เลย 4. โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม จ.มุกดาหาร 5. โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี 6. โรงเรียนนาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ จ.มุกดาหาร 7. โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 8. โรงเรียนสนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 9. โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ จ.สมุทรสาคร 10. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จ.สุราษฎร์ธานี 11. โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 12. โรงเรียนแม่ลานวิทยา จ.ปัตตานี 13. โรงเรียนกันตังพิทยากร จ.ตรัง 14. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา  จ.สุโขทัย  15. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จ.ตรัง  16. โรงเรียนพยุหะพิทยาคม จ.นครสวรรค์ 17. โรงเรียนบ้านเทอดไทย จ.เชียงราย 18. โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร จ.ตาก 19. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก        จ.พะเยา 20. โรงเรียนเพชรละครพิทยา จ.เพชรบูรณ์ 21. โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จ.พะเยา 22. โรงเรียนอรุโณทัย จ.ลำปาง และ23. โรงเรียนศรีมงคลวิทยา จ.เพชรบูรณ์