วธ. หนุนปชช. “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” นำมิติด้านศาสนา-ศิลปะ-วัฒนธรรม จัดทำสื่อออนไลน์

0
234

แอปพลิเคชันอ่านหนังสือที่บ้าน-สืบค้นข้อมูลวัฒนธรรม จำหน่ายหนังสือผ่านเว็บไซต์ คิวอาร์โค้ดประเมินความเครียด-คู่มือดูแลสุขภาพจิต ในสถานการณ์โควิด-19

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนงดการเดินทาง และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) รวมทั้ง ออกมาตรการให้ทุกหน่วยงานราชการพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน และทำงานที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล โดยให้หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานทำแผนทำงานจากบ้าน (Work from Home) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง รณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” เพื่อลดการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศในการสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” โดยจัดทำสื่อออนไลน์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสืบค้นข้อมูลทางวัฒนธรรมและค้นคว้าหาความรู้ โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตให้ห่างไกลโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอิทธิพล กล่าวว่า สำหรับสื่อออนไลน์ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย กรมศิลปากร (ศก.) จัดทำแอปพลิเคชัน หอสมุดแห่งชาติ “NLT VDO Ondemand” รวบรวมวีดิทัศน์สำคัญๆ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ และสามารถรับชมวีดิทัศน์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมทั้ง มีการจัดทำระบบจำหน่ายหนังสือออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถสั่งซื้อหนังสือของกรมศิลปากรผ่านทางเว็บไซต์ https://bookshop.finearts.go.th นอกจากนี้ ยังจัดให้มีบริการห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E book) โดยประชาชนสามารถอ่านหนังสือได้ที่บ้าน หรือ “Read from home” ซึ่งเข้าอ่านหนังสือใหม่และหนังสือแนะนำจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ www.2ebook.com/new/library/index/nlt หรือ แอปพลิเคชัน “2ebook library” นอกจากนี้ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.) ได้จัดทำระบบจำหน่ายหนังสือออนไลน์ ผ่าน QR Code ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อหนังสือจากที่บ้าน ทั้งนี้ มีบริการจัดส่งฟรีและส่วนลดมากมาย

สำหรับ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ศคธ.) ได้จัดทำแอปพลิเคชัน “Moral Touch” เพื่อให้บริการเกี่ยวกับองค์ความรู้ต่างๆ ด้านคุณธรรม อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิโอ เครือข่ายของศูนย์คุณธรรม และสมุดบันทึกความดี ในรูปแบบที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศคธ. ยังได้จัดทำแบบประเมินความเครียดในสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด COVID-19 เพื่อสำรวจความเครียดจากปัญหาต่างๆ อาทิ รายได้ไม่เพียงพอ หนี้สิน และความเจ็บป่วย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดทำคู่มือการดูแลสุขภาพจิตในสถานการณ์ COVID-19 “กองทัพจิตอาสาพลังบวก” เพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพจิตเบื้องต้นให้ผ่านพ้นวิกฤติไปได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถทำแบบประเมินและอ่านคู่มือดูแลสุขภาพจิตผ่านระบบ QR Code หรือ เว็บไซต์ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) www.moralcenter.or.th