วธ.หนุนทุกจังหวัดขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ รองรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม-คุณค่าทางจิตใจ อาหารปลอดสารพิษ ปลอดภัย งดงามด้วยวิถีชีวิต

0
413

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพระดับหัวหน้าสู่การปฏิรูประบบราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษเข้ารับการอบรม 40 คนว่า การเป็นผู้บริหารนั้นต้องคำนึงถึงการบริหารคน งาน งบประมาณ มีความเข้าใจคุณค่าของงานวัฒนธรรมไทย ดังนั้น การอบรมผู้บริหารวัฒนธรรม ไม่ใช่การแค่นั่งฟัง จะต้องศึกษาพระราชบัญญัติ  ระเบียบ กฎหมาย เอกสารที่พัฒนาบ้านเมืองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง ข่าวสารโลกปัจจุบัน อนาคต สิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากงานวัฒนธรรม เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อแสดงให้เห็นถึงตัวตน ความรอบรู้ เทคนิควิธีนำเสนองานที่น่าสนใจ นอกจากนี้หากในอนาคตท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นวัฒนธรรมจังหวัดจะบริหารงานโครงการอย่างไรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัด 32 ตัวชี้วัด 9 จุดเน้น โดยไม่นำเรื่องงบประมาณมาเป็นตัวกำหนด แต่เน้นทำงานแบบเครือข่าย ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรม เราเพียงแต่เป็นคนกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนประชาชนรักษาวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปว่า ตนคาดหวังกับการทำงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยมีแผนงานวัฒนธรรม แผนการทำงาน ประกอบด้วย โครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่มีความหลากหลายตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)  เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและตอบโจทย์คนในพื้นที่ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ อาทิ ศิลปินพื้นบ้าน สภาวัฒนธรรม ปราชญ์ชาวบ้าน นอกจากนี้ควรจัดทำปฏิทินเทศกาล ประเพณีตลอดปี 2562-2563 ว่าแต่ละเดือนมีงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอะไรที่สำคัญ สืบสาน ต่อยอด พัฒนาให้เป็นเทศกาล ประเพณีให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ  ทำงานครองตน ครองคน ครองงาน บูรณาการงานวัฒนธรรมกับวิถีชุมชนทุกมิติ สรรค์สร้าง ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำอย่างไรให้ 5 F ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ แฟชั่น มวยไทย ประเพณี รวมไปถึงชุมชนคุณธรรมฯ รุกขมรดก เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล

” อนาคตเราก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีเงินไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ก็มาท่องเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมฯ พักผ่อน ปฏิบัติธรรม ดูการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมของเด็กและเยาวชน กินอาหารปลอดสารพิษ ไม่มีขโมย ยาเสพติด ดังนั้น การขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นชุมชนมาแสดงฟ้อนรำ แต่ผมคิดถึงจิตวิญญาณความรู้ของคน เดินเข้าไปในชุมชนต้องรู้สึกปลอดภัย มีความสวยงามของธรรมชาติ งดงามด้วยวิถีชีวิต และได้รับสิ่งดีงามต่อจิตใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เราต้องช่วยกันสร้างตั้งแต่ปัจจุบัน”ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐