วธ.-สวจ.ทั่วประเทศพร้อมนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล-วัฒนธรรม-ชุมชนคุณธรรมสู่ทุกพื้นที่

0
968

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  กล่าวบรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาเรื่อง “สรุปผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และการขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ  เมื่อเร็วๆนี้ว่า  ขอให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศพร้อมนำนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่องของความมั่นคง และโครงการไทยนิยมยั่งยืน นโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ตามที่นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมมอบหมาย โดยใช้ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนจากทั้งจังหวัด ภาครัฐ เอกชน และบูรณาการการทำงานระหว่าง สวจ.ในจังหวัดใกล้เคียง  พร้อมกันนี้ขอให้เป็นผู้นำด้านโครงการ กิจกรรมวัฒนธรรม ประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายทางสภาวัฒนธรรมทุกระดับ เพื่อให้งานวัฒนธรรมสามารถสอดแทรกอยู่ในทุกโครงการ กิจกรรมของจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่

“ในการทำงานขอให้ยึดหลักความอ่อนน้อมถ่อมตน ครองตน ครองคน ครองงาน สามัคคี และเข้าถึงทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเป็นเหมือนเครือญาติพี่น้องมาร่วมทำงานด้วยใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน จะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานวัฒนธรรมเป็นไปอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ หลังจากนี้ของให้ สวจ.ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรม ยกระดับงานวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อระดับท้องถิ่นขึ้นเป็นระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายไว้ไปสู่การปฎิบัติในรูปแบบของโครงการและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม  ส่วนการประเมินการทำงาน พิจารณาจากความสามารถในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนตามนโยบายประชารัฐ” นายกฤษศญพงษ์ กล่าว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ขอให้ สวจ.ศึกษาโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ ถือว่าโครงการดังกล่าว เป็นร่มใหญ่ จากนั้นแตกออกเป็นงานชุมชนคุณธรรมฯ ไปแต่ละกรมหรือหน่วยงาน เช่น  หากเป็นชุมชนคุณธรรมฯของ ศน. เน้น บวร บ้าน วัด โรงเรียน  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เน้นถนนสายวัฒนธรรม หรือชุมชนท่องเที่ยววัฒนธรรม ร่วมกันสร้างสังคมไทยที่เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีการนำหลักศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยให้เป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน  รวมไปถึงต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ให้เกิดขึ้นทุกพื้นที่

////////////////////////////////////////////////////////