วธ.สร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เฟ้นศิลปินรางวัล “ศิลปาธร” 7 สาขา ประจำปี 2565 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มี.ค.นี้

0
134

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น ทัศนศิลป์  ดนตรี  ศิลปะการแสดง ภาพยนตร์  การออกแบบ เป็นต้น เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปีนี้วธ.มีวิสัยทัศน์ใหม่คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” รวมทั้งส่งเสริมการสืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืน และการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไปสู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ดังนั้น วธ.โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้ดำเนินการโครงการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ใน 7 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม วรรณศิลป์ ดนตรี ศิลปะการแสดง ศิลปะการออกแบบและภาพยนตร์และสื่อเคลื่อนไหว ซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อวงการศิลปะ เผยแพร่และสร้างขวัญกำลังใจแก่ศิลปินร่วมสมัยให้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547-2564 มีศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” รวมทั้งหมด 1 พระองค์ และ 94 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับโครงการคัดสรรศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปีพ.ศ.2565 มีคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการเช่นเดียวกับทุกปีที่ผ่านมาประกอบด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการคัดสรรและคณะกรรมการตัดสิน โดยพิจารณาจากประวัติ ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินและคุณสมบัติอื่นประกอบ เช่น มีเชื้อชาติไทย หรือสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง 30 – 55 ปี มีการสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ปรากฏต่อสาธารณชนสืบเนื่องมาถึงปัจจุบัน ผลงานสามารถสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้แก่วงการศิลปะร่วมสมัย ซึ่งวธ.เปิดรับสมัครบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่มีความประสงค์เสนอชื่อศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดแนวทางการคัดเลือกฯผ่านทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2209 3755 ทั้งนี้ วธ.จะประกาศผลศิลปินที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินร่วมสมัยดีเด่นรางวัล “ศิลปาธร” ประจำปี พ.ศ. 2565 ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 และมอบรางวัลภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดยได้รับรางวัลละ 100,000 บาท พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติ