วธ.-วัดยานนาวา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี ๓๗๔ รูป/คน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

0
1431

กระทรวงวัฒนธรรม ชวนทำความดีช่วงปิดเทอม ถวายเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ภายใต้โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน

วันนี้ (๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  กรมการศาสนา(ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับวัดยานนาวา พระอารามหลวง จัดพิธีเปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ (ปสฤทธิ์ เขมังกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรรณ อธิบดีกรมการศาสนา คณะผู้แทนองค์กรเครือข่าย นาคสามเณร ศีลจาริณี ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนทั่วไปจำนวนมากเข้าร่วม

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า วธ.โดยกรมการศาสนา ได้บูรณาการร่วมกัน ๓ ฝ่าย คือ บ้าน วัด โรงเรียน คณะสงฆ์พร้อมด้วยส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ พร้อมใจกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสบวชเรียน อยู่ในระเบียบวินัยตามหลักพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ทำให้มีความภาคภูมิใจ และมีความตั้งใจศึกษาปฏิบัติหลักธรรมคำสอน ได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรม รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่า ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเป็นเครื่องเตือนสติตนเองให้ทำแต่สิ่งดีงามสมกับที่ได้บวชเรียนมา ให้เป็นคนดี มีศีลธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆ อันเกิดจากสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้  ที่สำคัญยังเป็นการสืบสานประเพณีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน จนกลายเป็นวิถีชีวิตและประเพณีอันดีงามของไทย

“การบรรพชาอุปสมบททั้งพระภิกษุ สามเณรและศีลจาริณี เป็นงานที่กรมการศาสนาได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยโครงการนี้ฯจะเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนี้ก็จะมีการอบรมและปฏิบัติธรรมทั้งในวัดแห่งนี้และที่พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม” นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าว

นายกิตติพันธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนกลาง ศน.ร่วมกับวัดยานนาวา กรุงเทพฯ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีสามเณรจำนวน ๒๑๙ รูป และศีลจาริณีจำนวน ๑๕๕ คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน ๓๗๔ รูป/คน ในส่วนภูมิภาคจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด ยอดรวมทั้งประเทศกว่า 228,000 รูป/คน โดยเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมกิจกรรมบวชทำความดีเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา ในโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรศาสนศึกษาของกรมการศาสนาและของคณะสงฆ์ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป

อธิบดี ศน. กล่าวต่ออีกว่า โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อนมีความสำคัญด้วยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ศาสนพิธี ศาสนบุคคล ศาสนสถาน และการเผยแผ่ศาสนธรรมสู่เด็กและเยาวชน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ประการนี้จะทำให้พระพุทธศาสนาเกิดความมั่นคง และเมื่อมีองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกันก็จะเข้าสู่แผนคุ้มครองพระพุทธศาสนา ดังนั้น ศน.จึงมีแผนขับเคลื่อนทุกปี ซึ่งสถานที่ต่างๆ ก็มีการจัดพิธีบวชพร้อมๆ กัน โดยในวันพรุ่งนี้ก็ที่วัดเรืองยศ รวมทั้งองค์กรเครือข่ายของ ศน. เช่น ยุวพุทธิกสมาคมก็จะมีการจัดพิธีบวชด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ศน.ได้พยายามผลักดันเพื่อให้หลักธรรมของพระพุทธศาสนาเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น ด้านศาสนบุคคลเราก็จะได้ทั้งพระสงฆ์ และผู้ปกครองเด็กและเยาวชน คืออุบาสกอุบาสิกา” อธิบดี ศน. กล่าว

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,