วธ.-วัดยานนาวา จัดบวชสามเณร ศีลจาริณี อุทิศถวายในหลวง ร.๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษายน 2560

0
1803

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) ร่วมกับวัดยานนาวา จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560 จำนวน 355 รูป/คน โดยมีพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส เริ่มพิธีบรรพชาในเวลา 17.00 น. ณ ลานหน้าพระเจดีย์สำเภา วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ ท่ามกลางคณะสงฆ์ ผู้ปกครอง และประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ที่ปรึกษารมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า  วธ. โดยกรมการศาสนา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศชาติ จึงได้ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด และพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งในการบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นคนดี มีศีลธรรม นำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเข้มแข็ง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ ภายใต้คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 49/2559 (ปีงบประมาณ 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 อุปถัมภ์ศาสนา กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการอุปถัมภ์

ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลางจัดขึ้นที่วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร มีสามเณรและศีลจาริณีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 355 รูป/คน และยังมีวัดอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 15 วัด นอกจากนี้ส่วนภูมิภาค กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ภาคคณะสงฆ์ หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมนี้ จึงขอเชิญชวนให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ มาร่วมบวชทำความดีเป็นพุทธบูชา สืบทอดพระพุทธศาสนา โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 02 422 8793 หรือสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด