วธ.-วัดมหาธาตุฯ ร่วมจัดปฏิบัติธรรมถวายในหลวง ร.10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา วัดพร้อมด้านอารยสถาปัตอีก 4 แห่งเข้าร่วม

0
1338

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00 น. ณ ที่อาคารปฏิบัติธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เขตพระนคร นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรม รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ภายใต้โครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล”

นายกฤษศญพงษ์ กล่าวว่า กรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ณ วัดที่มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์ หรือสามารถรองรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

โดยในกรุงเทพฯ มีกำหนดจัดกิจกรรมตามวัดต่างๆ จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ในวันนี้ (20 กรกฎาคม) วัดพิชยญาติการาม ในวันที่ 22 กรกฎาคม วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ 23 กรกฎาคม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ในวันที่ 24 กรกฎาคม และวัดไตรมิตรวิทยาราม ในวันที่ 26 กรกฎาคม

สำหรับในส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 20 – 31 กรกฎาคม 2560 ใน 8 จังหวัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วัดพระเจดีย์ซาวหลัง จังหวัดลำปาง วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย วัดหัวฝาย จังหวัดเชียงราย วัดชินวราราม วรวิหาร จังหวัดปทุมธานี วัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดสุนทรสถิต จังหวัดสมุทรสาคร และวัดไกลกังวล จังหวัดชัยนาท

​               

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า การที่คณะสงฆ์ กรมการศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันรณรงค์ “อารยสถาปัตย์” ถือเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่วัดทุกแห่งจำเป็นต้องยึดถือปฏิบัติ เพราะเป็นประโยชน์โดยตรงแก่ญาติโยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นและผู้พิการที่จะสามารถมาวัด เข้าถึงวัด เข้าถึงธรรมได้โดยสะดวก ปลอดภัยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ห้องน้ำ และที่จอดรถสำหรับผู้ใช้รถเข็นวีลแชร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ได้รณรงค์ให้วัดทุกแห่งทั่วประเทศ ได้ช่วยกันสร้างอารยสถาปัตย์เพื่อให้ญาติโยมทุกคน ทุกสภาพร่างกายมาวัดได้สะดวก จากการที่ ศน.ได้จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล” มีเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ดังนั้น ในปีนี้ ศน. จึงได้ขยายผลจัดปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอารยสถาปัตย์ขึ้นภายในวัดทั่วประเทศ รองรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค

 

นางศรีนวล ลัภกิตโร ผอ.สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศน. กล่าวว่า การจัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากวัดมหาธาตุฯ โดย พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุฯ สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร โรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ และญาติธรรม จำนวน 140 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา รักษาศีล บำเพ็ญทานบารมี ทำความดีถวายเป็นพุทธบูชา น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา