วธ.ร่วมเปิดปฐมทัศน์หนังสั้นเรื่อง คิดถึง (Still on my mind) ณ โรงภาพยนตร์โคลิเซี่ยมยะลา ปลัด วธ.หนุนผลิตสื่อน้ำดีนำเสนอวิถีชีวิต ความเข้าใจชายแดนใต้เพื่อสันติสุข

0
863

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในการบรรยายพิเศษ  หัวข้อ “พหุวัฒนธรรมชายแดนใต้” ในงานปฐมทัศน์ภาพยนตร์สั้น เรื่อง คิดถึง (Still on my mind) ณ โรงภาพยนตร์โคลิเซี่ยมยะลา จังหวัดยะลา เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า ขอแสดงความชื่นชมผู้ผลิต ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย ที่ทำให้เกิดภาพยนตร์เรื่อง “คิดถึง” ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของชาวชายแดนใต้ ให้คนไทยอีกหลายล้านคนได้มีความเข้าใจ และเข้าถึง ทั้งในด้านวิถีชีวิต  วัฒนธรรม  ที่สะท้อนผ่านแนวคิด ความฝัน ของกลุ่มเยาวชน รวมถึงความสวยงามของสถานที่ต่างๆ ในพื้นที่แห่งนี้  ในวันนี้พื้นที่ชายแดนใต้มีความอุดมสมบูรณ์ และความงดงามอย่างมาก ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล ตลอดจนวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา  สิ่งเหล่านี้เป็นจุดศูนย์รวมที่หล่อหลอมให้กลุ่มคนที่มีความแตกต่างกันทางด้านศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม เป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ร่วมกัน มีความสัมพันธ์อย่างสันติสุข มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเคารพซึ่งกันและกัน

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วน วธ. พร้อมที่จะสนับสนุนให้พื้นที่แห่งนี้ ได้มีการนำเสนอศักยภาพของคนในทุกๆ ด้าน  ทั้งการศึกษา วิชาการ ดนตรี กีฬา ศิลปะ การแสดง และกิจกรรมต่างๆ ผ่านการสื่อสารทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนให้เกิดการสร้างคนดี การแข่งขันทำความดีทุกรูปแบบ การพัฒนาศักยภาพให้คนมีความรู้ความสามารถ  มีความกล้าแสดงออก และทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อที่นำเสนอภาพ เนื้อหา และเรื่องราว ของสังคมดีแดนใต้ อาทิ ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยว ภูมิทัศน์บ้านเมือง การรวมพลังจิตอาสา  การสร้างสังคมที่มีน้ำใจ ไมตรี การแสดงออกถึงความเสียสละ ช่วยเหลือกัน ตลอดจนการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ของคนท้องที่ และการสานฝันของเด็กและเยาวชน รวมทั้งคนในพื้นที่ให้สำเร็จและเป็นจริง  ซึ่งทั้งหมดนี้ หากได้รับการนำเสนอบ่อยๆ จะทำให้คนต่างพื้นที่ได้เห็นและรับรู้  ตลอดจนมีความเข้าใจและร่วมชื่นชมไปกับสิ่งที่ดีและงดงามของชาวชายแดนใต้ได้อย่างยิ่ง

“ในวันนี้ ต้องยอมรับว่าภาพต่างๆ เหล่านี้ไม่ค่อยได้เห็นเผยแพร่ในสังคมมากนัก  แต่ผมเชื่อว่า หากคนทุกคนร่วมมือกัน จะทำให้สิ่งที่งดงามรอบกายเราถูกถ่ายทอดสู่สาธารณะมากขึ้น ส่งผลดีต่อการสร้างความภูมิใจให้เกิดขึ้นต่อแผ่นดินแดนใต้ อีกทั้งส่งผลต่อการเชิญชวนให้คนต่างถิ่นมีความสนใจ และอยากจะค้นหาสิ่งดีๆ ที่ชายแดนใต้ด้วย” ปลัดวธ. กล่าว