วธ.ร่วมสืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน ประจำปี 2560 (ฮ.ศ. 1438) “อรุณ บุญชม” ให้พี่น้องมุสลิมเป็นกำลังสำคัญสร้างสันติสุขในบ้านเมือง

0
1001

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานสืบสานคุณธรรม สร้างสัมพันธ์รอมฎอน  ประจำปี 2560 (ฮ.ศ. 1438) ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีนายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ผู้แทนศาสนาพุทธ ผู้แทนศาสนาคริสต์ ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ผู้แทนศาสนาซิกข์ ผู้บริหารกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วม

ปลัด วธ. กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติศาสนกิจของศาสนิกชนทุกศาสนา รวมทั้งการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวไทยมุสลิมในเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเป็นศาสนกิจอันสำคัญของศาสนาอิสลาม โดยการถือศีลอดถือเป็นการฝึกฝนจิตใจของพี่น้องมุสลิม เป็นการกระตุ้นสิ่งที่ดีงามที่มีอยู่ในตัว ส่งต่อถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยใจที่เอื้ออาทร เมตตา ด้วยวิถีที่ดีงามตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม

ทั้งนี้ การสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจตามหลักการทางศาสนาอิสลาม เป็นไปตามนโยบายของวธ. ในการให้ประชาชนทุกศาสนาได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปปฏิบัติในวิถีชีวิต และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาด้วย

ด้าน นายอรุณ บุญชม รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กล่าวให้โอวาทและขอพร (ดุอา) ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมมีความเจริญรุ่งเรืองและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความสันติสุขในบ้านเมืองต่อไป สำหรับการถือศีลอดของชาวมุสลิมในช่วงเดือนรอมฎอน หรือเดือนที่ 9 ตามปฏิทินอิสลาม ถือเป็นเดือนแห่งการทำความดีละเว้นจากการทำความชั่วทั้งทางร่างกาย วาจา และใจ ตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกตามศาสนบัญญัติเป็นเวลา 1 เดือน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความหนักแน่น อดทน ให้พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ และส่งต่อความดีด้วยใจที่เอื้ออาทรมีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม