วธ.ร่วมยกย่องเด็กเยาวชน “ลำตัดต่อต้านการทุจริต” คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ประจำปี 2563

0
350

พร้อมนำเสนอ ครม. รับทราบ และร่วมเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และกลุ่มทรู ด้วย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานมอบรางวัล การประกวด “การต่อต้านทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน” ประจำปี 2563 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศิลปินแห่งชาติ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจเข้าร่วม ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพฯ

การประกวดดังกล่าว มีเด็กเยาวชนส่งการแสดงร่วมประกวดกว่า 200 ผลงาน ผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ การแสดงลำตัดต่อต้านการทุจริต โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี จ.เพชรบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ การแสดงโนรารวมใจ ต้านภัยทุจริต โรงเรียนแจ้งวิทยา จ.สงขลา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ การแสดงฟ้อนซอปูจา พุทธรรมาต้านทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) จ.เชียงใหม่ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ การแสดงการแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลป จ.นครปฐม รางวัลชมเชยมี 4 รางวัล ได้แก่ การแสดงนาฏดนตรีร่วมใจต้านภัยทุจริต วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จ.อ่างทอง การแสดงกันตรึมโบราณต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก จ.บุรีรัมย์ การแสดงลำเพลินต้านทุจริตโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จ.อุบลราชธานี และสานศิลป์ถิ่นใต้ต้านทุจริต โรงเรียนสตรีพัทลุง จ.พัทลุง

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดการแสดง ‘การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน’ ในวันนี้  ขอชื่นชมและขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการนี้เป็นอย่างมาก ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต และจัดกิจกรรมรณรงค์ปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทยและประชาชนคนไทย ให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างสรรค์สังคมให้โปร่งใส มีธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของรัฐ หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องร่วมมือร่วมใจกันและผนึกกำลัง ไม่เปิดโอกาสให้คนไม่ดีมาทุจริต สร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองเรา รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง โดยกำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้

“ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคน จะต้องร่วมมือร่วมใจกันต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนคนไทยทุกระดับ ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันสร้างสังคมให้มีธรรมาภิบาล และไม่ยอมทนต่อการทุจริตอีกต่อไป” นายชวนกล่าว

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการนำหลักธรรมาภิบาล มาขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และสร้างคุณค่าทางสังคม รวมถึงร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการประกวดครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั่วประเทศ ส่งผลงานคลิปวิดีโอการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านเข้าประกวด ซึ่งจะเป็นการนำมิติทางวัฒนธรรมมาปลูกฝัง และสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนไทยต่อต้านการทุจริตอย่างยั่งยืน ขอชื่นชมเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยร่วมกันสืบสานอนุรักษ์การแสดงพื้นบ้านของไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต เบื้องต้น วธ.จะนำผลการจัดประกวดดังกล่าวรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางสื่อต่างๆของ วธ. เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สื่อสังคมออนไลน์ และสื่อต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ และ กลุ่มทรู ต่อไป