วธ.ร่วมมือวัดอรุณฯ หน่วยงานรัฐ-เอกชน เตรียมจัดงานสมโภชสุดยิ่งใหญ่ “เล่าขานตำนานวัดอรุณ” ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 60 – 5 ม.ค. 61

0
1363

สำนักข่าว Thai R News – เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนพระปริยัติธรรม (เผือกวิทยาประสาธน์) ภายในวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดงานสมโภชพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานบูรณะพระปรางค์และพระมณฑปวัดอรุณราชวรารามฯ ที่เริ่มทำการบูรณะมาตั้งแต่ปี 2556 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

ขณะนี้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมศิลปากร ได้บูรณะพระปรางค์ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และพระมณฑปด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก รวมทั้งบูรณะพระปรางค์ประธานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และได้บูรณะชั้นฐานสิงห์ ชั้นที่ 1-3 ไปแล้วบางส่วน

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมศิลปากรอยู่ระหว่างดำเนินการบูรณะส่วนฐานสิงห์ที่เหลือ งานประติมากรรม บันได กำแพงแก้ว ซุ้มประตู พื้นและศาลาเก้าห้องคาดว่าจะแล้วเสร็จและทำการรื้อนั่งร้านทั้งหมดในเดือนสิงหาคม 2560 หลังจากนั้นในเดือนกันยายนจะมีการเปิดไฟโดยรอบพระปรางค์และมณฑป เพื่อความเป็นสิริมงคล

พลเอก ธนะศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนวธ. วัดอรุณราชวรารามฯ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมมือกันจัดทำแผนแม่บทในการอนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของวัดอรุณราชวรารามฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้วธ.ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานต่างๆ จัดงานสมโภชพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามฯ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2560 – 5 มกราคม 2561 รวมเป็นเวลา 10 วัน ซึ่งกิจกรรมภายในงานดังกล่าว อาทิ การถวายราชสักการะสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม อาทิ การแสดงตีกลอง การแสดงขบวนเรือพยุหยาตรา การแสดงหนังใหญ่ การแสดงหุ่นละครเล็ก พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ และตลาดย้อนยุค รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ “เล่าขานตำนานวัดอรุณราชวรารามฯ” นิทรรศการ “เล่าเรื่อง 250 ปี กรุงธนบุรี” และนิทรรศการแสดงภาพถ่ายที่ชนะการประกวด “จากอดีต…สู่ปัจจุบัน วัดอรุณฯ” เป็นต้น โดยให้กำหนดกิจกรรมดังกล่าวไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวไทยในปี 2561 ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย

ทั้งนี้ สำหรับวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเชื่อกันว่าวัดอรุณราชวรารามฯ มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ ซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาที่ได้มีการเปลี่ยนชื่อวัดมาหลายต่อหลายครั้ง แต่เดิมนั้นวัดแห่งนี้มีชื่อว่า “วัดมะกอก” และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดแจ้ง” อันเนื่องมาจากความเชื่อว่า “เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้งที่กรุงธนบุรี ใน พ.ศ. 2310 ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้งพอดี จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า “วัดแจ้ง”

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ทรงโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดแจ้ง เเละพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชธาราม” ต่อมาพระองค์มีพระราชดำริที่จะเสริมสร้างพระปรางค์หน้าวัดให้สูงขึ้นแต่สิ้นรัชกาลเสียก่อน จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงปฏิสังขรณ์วัดและสร้างพระปรางค์ให้แล้วเสร็จ เเละในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดอีกครั้ง เเละได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”