วธ.ร่วมภาครัฐ-เอกชน สืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทงทั่วประเทศ รองรับนโยบาย THACCA เป็นหมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลก

0
2442

ส่วนกลางร่วมไทยเบฟ ชูลอยกระทง “วัดอรุณฯ” โชว์ความงดงามไปทั่วโลก พร้อมเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการการจัดงานลอยกระทง 2566 โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายภูธร ภูมะธน ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บมจ.ไทยเบฟ นายสุรพล เศวตเสรณี ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม บมจ.ไทยเบฟ คุณวิวรรณ กรรณสูต ที่ปรึกษาบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ ตัวแทนบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น 8 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางยุพา กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยมีเทศกาลประเพณีลอยกระทง ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมไทยอันงดงาม ตลอดจนการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ การรู้คุณค่าของน้ำ และขอขมาพระแม่คงคา ประกอบกับกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมงานวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติให้คงคุณค่าและเนื้อหาสาระของวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมถึงส่งเสริมเทศกาลประเพณีของชาติ ให้เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก รองรับนโยบาย Thailand Creative Content Agency หรือ THACCA ของรัฐบาล โดยที่ผ่านมา วธ. บูรณาการกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงร่วมอนุรักษ์ รักษา สืบสานการจัดงานวันลอยกระทงทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เทศกาลประเพณีลอยกระทงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า 1 ใน สถานที่การจัดงานวันลอยกระทงที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมงานเป็นจำนวนมาก คือ วัดอรุณราชวราราม ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีสถาปัตยกรรมล้ำค่า มีเอกลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกและยังเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ในปีนี้ วธ. จึงได้หารือการบูรณาการร่วมมือกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เตรียมพร้อมจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ วัดอรุณราชวราราม และหารือรูปแบบการจัดงานให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานานาชาติด้วยอัตลักษณ์ที่มีเอกลักษณ์ของไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยเร็วๆ นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันลอยกระทง ซึ่งมีกลุ่มบริษัทไทยเบฟเป็น 1 ในกรรมการอีกด้วย

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ วธ. โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่ระหว่างลงพื้นที่ เก็บข้อมูล สำหรับการจัดงานลอยกระทงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียนเบื้องต้นจากยูเนสโก ในปี 2567 จึงผลักดันให้เตรียมจัดงาน “เทศกาลประเพณีวันลอยกระทง” ของไทย อย่างยิ่งใหญ่ บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มที่ และจัดทำองค์ความรู้เผยแพร่อัตลักษณ์วันลอยกระทงเป็นตอนๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกมาท่องเที่ยวกันอย่างล้นหลาม สร้างความประทับใจ ดึงดูดให้กลับมาท่องเที่ยวในทุกๆปี ตลอดจนผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนยูเนสโก ทั้งนี้ วาระดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 ต่อไป

*****************************************************************