วธ. ร่วมจัดแสดง 6 ชุมชนคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในงาน OTOP Midyear 2017 ของมท. ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี

0
1165

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ กระทรวงมหาดไทย(มท.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด “งาน OTOP Midyear 2017 BEST LOCAL TO GLOBAL : ภูมิใจ ภูมิปัญญาไทย ระดับโลก” ระหว่างวันที่ 18-25 พ.ค. 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้จัดโครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศาสตร์พระราชา : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช) เข้าร่วม ตามยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี : วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดี สร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมี 3 ลักษณะ คือ เป็นชุมชนที่เริ่มด้วยศาสนาที่ตัวเองศรัทธาเคารพนับถือ แล้วแสดงออกเป็นพฤติกรรมปฏิบัติตามหลักศาสนา รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ.ได้คัดเลือกชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะนำมาจัดนิทรรศการและแสดงผลงานในงานดังกล่าวจำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ 1.ชุมชนวัดพุตะเคียน ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีชุมชนหลัก ๆ ที่เด่นชัด คือชุมชนไทย ชุมชนไทยเชื้อสายมอญ ชุมชนไทยยวน มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ แต่คนในชุมชนก็มีความรัก ความสามัคคี อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 2.ชุมชนวัดพรหมราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นชุมชนที่ร่วมกันทำดี มีคุณธรรม จริยธรรม ลดละเลิกอบายมุข โดยใช้มิติทางศาสนา เพื่อนำชุมขนให้เกิดความเข้มแข็ง 3.ชุมชนบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง  อำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร ในชุมชนส่งเสริมให้พึ่งพาตนเอง พอมี พอกิน พอใช้ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน โดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การส่งเสริมอาชีพ  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิถีเกษตร ฯลฯ

4.ชุมชนวัดศรีดอนคำ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ส่งเสริมให้ศรัทธาประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง สอนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับผ้าโบราณ การทอผ้าตีนจก มีแหล่งอนุรักษ์ทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้แก่ “โฮงซึงหลวง” แหล่งผลิตเครื่องเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นงานช่างไม้ และทำเครื่องดนตรีด้วยตัวเอง เช่น สะล้อ ซอ ซึง 5.ชุมชนบ้านเดิ่น ตำบลด่านซ้าย จังหวัดเลย มีวัฒนธรรมประเพณี ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่ มีคณะผู้ดูแลรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักษ์และประชาชนชาวด่านซ้ายก่อให้เกิดความสุขสงบ สามัคคีของมวลประชาชน 6.ชุมชนวัดคลองแห ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่   จังหวัดสงขลา มีวิถีวัฒนธรรมที่โดดเด่น มีการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาเหล่านี้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนจนทำให้ “คณะโนราวัดคลองแห” และ“ตลาดน้ำคลองแห” เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในระดับประเทศ โดยทั้ง 6 ชุมชนถือเป็นชุมชนต้นแบบในการใช้มิติวัฒนธรรมนำไปสู่การพัฒนาตามแนวคิดประเทศไทย 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากในที่สุด